Informace z třídních schůzek 13. 1. 2014

 

V tomto příspěvku můžete zobrazit a stáhnout informace z třídních schůzek konaných dne 13.1.2014.

 

 

1. K organizaci školního roku 2013 / 2014

 • Uzávěrky písemných prací: 24. 1.
 • Uzavření absence, uzavření klasifikace: 24. 1.
 • Pedagogická rada: 27. 1.
 • Vydání vysvědčení: 30. 1. – I. st. 4. hod. a II. st. během 5. hod. ve čtvrtek (zkrácení výuky cca do 12,30 hodin)
 • Ukončení 1. pololetí: čtvrtek 30. ledna
 • Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna
 • II. pololetí začíná: v pondělí 3. února
 • Den otevřených dveří: 9. 1. (čtvrtek) 14,00 – 18,00
 • Návštěva školy: 9. 1. a 14. 1. 2014 budoucí prvňáčci z MŠ Řešovská a z MŠ Krynická.
 • Zápis 20. – 21. ledna 14,00 – 18,00 (pondělí, úterý).
 • Jarní prázdniny:  24. února – 28. února
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna

2. Přijímací zkoušky:

 • Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení na 2 střední školy (přihlášky obvykle v dotyčné střední škole nebo na webu příslušné SŠ).
 • Rodič vyplní přihlášky na první straně, známky na druhé straně vyplňuje a potvrzuje ZŠ.
 • Přihlášky k podpisu ředitelce ZŠ do 4. 3. 2014.
 • Přihlášky odevzdají rodiče řediteli střední školy do 15. března 2014.
 • Zápisový lístek si rodič vyzvedne v ZŠ mezi 15. 2. a 15. 3. 2014 proti podpisu osobně v dopoledních hodinách nebo po předchozí domluvě v sekretariátu školy.
 • Vše platí i pro přihlášky na osmileté nebo šestileté gymnázium.

3. Hodnocení žáků:

 • Hodnocení žáků – prospěch, chování, absence – projednají s rodiči třídní učitelé a příslušní učitelé jednotlivých předmětů.
 • Učitelé na rodiče čekají buď v kabinetech (netřídní) nebo v příslušné třídě (třídní).
 • V prvním pololetí nebude vydáno vysvědčení. Žáci obdrží pouze výpis z vysvědčení.

4. Úspěšné celoškolní akce školy v I. pololetí

 • Podzimní Mazurská olympiáda
 • Juchú, škola plná duchů
 • Vánoční jarmark I. a II. st.
 • Spolupráce s MŠ Řešovská (lampionový průvod), a s MŠ Krynická (Haloween)
 • Akce školní družiny – lampionový průvod, Martinské posvícení, Čertovská diskotéka, Vánoční posezení a další (informace na webu)
 • Menší akce pro jednotlivé třídy – Mikuláš apod.
 • Reprezentace žáků školy ve sportovních i vědomostních soutěžích Prahy 8

5. Různé

 • Vyúčtování akcí placených SRPŠ probíhá průběžně – průběžný rozpočet předán třídním důvěrníkům a je vyvěšen na webu školy.
 • ŠJ – připomínám placení na následující měsíc předem (platby zpětně nelze akceptovat, neboť nelze vydávat nezaplacené obědy, v ZŠ bylo toto dříve nastaveno chybně, změna proběhla během prázdnin, čili nikdo neplatil v jednom měsíci 2 platby) a v případě nepřítomnosti žáka nutnost obědy odhlásit. Stav konta každého žáka, odhlašování atd. i přes web. Nezapomenout změnu odeslat.
 • Nové formuláře umístěné na webu školy – plná moc k zastupování, odhlášení ze ZŠ, odhlášení ze ŠD.
 • Připomínám k omlouvání žáků – neomluvené hodiny – dle metodického pokynu MŠMT je povinna ředitelka při více než 10 neomluvených hodinách svolat výchovnou komisi a při pokračujícím záškoláctví a počtu nad 25 neomluvených hodin případ oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí. Rodiče mají povinnost omluvit své dítě do 3 kalendářních dnů (ne pracovních).
 • Připomínám, že při vysoké absenci žáka (důvod nerozhoduje) může vyučující požadovat přezkoušení žáka a ředitelka školy může nařídit jeho přezkoušení.
 • Připomínám, že pozdní příchody žáků do školy a na vyučovací hodiny jsou přestupkem proti řádu školy (neomluvená absence).
 • Dokončena 1. etapa rekonstrukce sociálního zařízení, revitalizace laviček v areálu školy, spojovací chodník od zadních vrat k hlavnímu vchodu.
 • Plánované úpravy ve škole – školní cvičná kuchyňka, kabinet 1. C a ŠD, 2. etapa rekonstrukce sociálního zařízení (sprchy a šatny tělocvičen, kabinet TV, sociální zařízení u ŠJ, sociální zázemí u kanceláří, revitalizace zeleně, pokračování v opravách a rekonstrukci „betonových“ objektů v areálu).
 • Pokračování plaveckého výcviku 3. A a 3. B
 • Výjezdy na ozdravné pobyty – organizují třídní učitelé ve spolupráci s rodiči
 • Lyžařský výcvikový kurz pro II. stupeň – pouze 9 žáků, výjezd společně se ZŠ a MŠ U Školské zahrady
 • Španělsko – proběhne v červnu 2014 – přihlášeno cca 30 žáků.
 • Jarní koncert proběhne v KD Krakov. Termín bude upřesněn.
 • Vánoční sportovní turnaj pro 2. stupeň se nekonal (žáci před Vánoci reprezentovali školu v soutěžích Prahy 8, nebylo možno stanovit vhodný termín). Turnaj se přesune na jarní měsíce.
 • Na dlouhodobé absence učitelů se podařilo zajistit zastupování z řad studentů pedagogických fakult.
 • Připomínka k oddělenému zahajování třídních schůzek pro 1. a 2. stupeň řešena na výboru SRPŠ. Výbor nedoporučuje, doporučeno individuální řešení rodičů s třídními i ostatními vyučujícími. Učitelé jsou ve škole přítomni od 18,00 hodin, popř. i dříve.

V Praze 13. 1. 2014

Milada Bulirschová, ředitelka školy

 Informace ke stažení ve formátu pdf – zde.

Napsat komentář