Informace z třídních schůzek 7. 10. 2013

 

Pro informace z třídních schůzek čtěte více.

 

 

 

1. K organizaci školního roku 2013 – 2014

 • Rozpis organizace školního roku 2013 – 2014:na webu školy
 • Třídní schůzky: plán na webu školy. Třídní schůzky 11. 11. budou formou konzultačních hodin.
 • Seznámení s řády školy: třídní učitelé – školní řád, pravidla hodnocení, provoz školy, řád ŠJ, vnitřní řád ŠD apod. – vše i na webu školy
 • Den otevřených dveří: 19. 11. (úterý) 14,00 – 18,00
 • Nový ŠVP: vyvěšen na webu školy
 • Výjezdy: plánovány školy v přírodě pro 1. stupeň, 2. stupeň – o nabízené akce (škola v přírodě, lyžařský výcvik, Španělsko) malý zájem. Návrh řešení – kratší výjezdy, na LVK, Španělsko či výjezd do Londýny spojení s jinou ZŠ Prahy 8.
 • Nové úpravy obsahu kolonek na webu školy proběhly během prázdnin.

2. Počet tříd:

 • Pro školní rok 2013 – 2014 je ve škole 19 tříd, z toho 13 na 1. stupni a 6 na 2. stupni. Počet žáků k 30. 9. 2013 404 (loni 373), z toho 277 na 1. stupni a 119 na 2. stupni a 8 žáků § 38 – to je – jsou žáky naší školy, ale navštěvují školu v zahraničí.
 • Třídní učitelé: seznam na webu
 • Nové paní učitelky: Mgr. Dana Fatrlová TU 3. B a Mgr. Iva Červeňanská, 2. stupeň (D, VZ, OV a další).

3. Školní družina:

 • Ve školní družině je 7 oddělen, 210 dětí – kapacita je naplněna. Byly přijaty všechny přihlášené děti, to je, žáci z 1. až 4. tříd.
 • Nové paní vychovatelky: vedoucí vychovatelka Hana Gáborová, Olga Sládková, Ilona Rejmonová
 • ŠD nové kolonky na webu – plán společných akcí na školní rok, aktuality ze ŠD, formuláře, poučení o bezpečnosti a další.
 • Záměr ŠD: akce společné pro celou ŠD cca 1x za 6 týdnů – např. lampionový průvod, divadélka do školy, dravci a další, výzdoba v odděleních, nástěnky u vrátnice apod.
 • Akce jednotlivých oddělení: budou probíhat i nadále.
 • Kroužky ŠD: aerobik (pro děti ze ŠD zdarma), plavání
 • Ostatní kroužky: rozpis na webu školy.
 • Zahájení činnosti: všechny kroužky od 1. 10. 2013

4. Úpravy ve škole v termínu 25. 6. – 15. 8. 2013 organizované školou:

 • Úprava stávajících nevyužitých prostor na 2 nová oddělení školní družiny (příčka, lino, umyvadla, malování) včetně nového vybavení.
 • Úprava stávající nevyužívané PC učebny na novou učebnu (lino, elektřina, malování) včetně nového vybavení.
 • Úprava učebny pro AJ včetně nového vybavení.
 • Malování a vybavení tří budoucích 1. a dvou dalších tříd (6. třída).
 • Úprava ŠD v 1. patře – přímý průchod z oddělení do herny.
 • Úprava třídy 1. C – nové propojení s kabinetem.
 • Úprava kabinetu ŠD (lino, malování, vchod)

5. Rekonstrukce sociálního zařízení – investor MČ – servisní středisko služeb:

 • Od 15. 8. 2013 probíhá ve škole rekonstrukce sociálního zařízení (WC a úklidové komory v celém objektu školy včetně WC u tělocvičny).
 • V první fázi proběhla rekonstrukce především v části ZŠ, od 5. 10. 2013 v bloku A, B, to je přízemí ZŠ u kinosálu, Danae a SŠ gastronomie.
 • Předpoklad dokončení první části rekonstrukce konec října – začátek listopadu 2013.
 • Pozdní zahájení rekonstrukce bylo z důvodu zpožděného vypsání výběrového řízení na zhotovitele (vypisuje MČ, škola není investorem akce) a to z důvodů úprav projektu a jeho rozdělení do 2 částí.
 • Rekonstrukce druhé části (šatny tělocvičen, WC u ŠJ, sociální zázemí kanceláří školy) by měla proběhnout během prázdnin 2014.
 • Děkujeme všem za vstřícnost a spolupráci během stávající rekonstrukce, kdy se žáci mnoha tříd učili v náhradních učebnách (v ŠD, kinosále, čítárně atd.).

6. Školní jídelna – „Internetové stravné“:

 • Všichni žáci školy mají možnost objednávat oběd č. 1 nebo č. 2 (změna z 1 na 2 opět dva dny předem, možno však změnu navolit i na další dny), odhlásit oběd, zjistit stav účtu apod. přes internet – podrobné pokyny na webu školy.
 • Měnit oběd z 1 na 2 je i nadále možné přímo u čipovacího zařízení v ŠJ.
 • Rovněž odhlašování obědů je i nadále možné telefonicky nebo mailem do ŠJ..
 • Upozornění – oběd č. 1 je přihlášen automaticky. Tedy pokud je dítě ve škole nepřítomné (nemoc, rekreace apod.) a rodič oběd neodhlásí, jsou mu neodebrané obědy účtovány.
 • Od nového školního roku je změna termínu plateb stravného.
 • Počítačový program pro zpracování účetní evidence stravovaných žáků vyžaduje předem složenou finanční částku a to do 12. dne v předcházejícím měsíci, to je platba nejpozději 12. 8. na měsíc září atd.
 • V případě nedodržení termínu úhrady platby na stravu, bude strávník – žák zablokován (nedostane jídlo) a znovu přihlášen až bude platba uhrazena.
 • V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů kontaktujte, prosím, paní Alblovou, vedoucí školní jídelny, na tel. 233 555 176.

7. Hodnocení žáků:

 • Hodnocení žáků – prospěch, chování, absence – projednají s rodiči třídní učitelé a příslušní učitelé jednotlivých předmětů.
 • Učitelé na rodiče čekají buď v kabinetech (netřídní) nebo v příslušné třídě (třídní).

8. Přijímací zkoušky na umělecké školy:

 • Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení na umělecké školy s talentovými zkouškami – na 2 střední školy (přihlášky obvykle v dotyčné střední škole nebo na webu příslušné SŠ).
 • Rodič vyplní přihlášky na první straně, známky na druhé straně vyplňuje a potvrzuje ZŠ.
 • Přihlášky k podpisu ředitelce ZŠ do 27. 11. 2013.
 • Přihlášky odevzdat řediteli střední školy do 30. listopadu 2013.
 • Vyzvednutí zápisového lístku 15. 11. – 30. 11. 2013.

9. Úspěšné celoškolní akce školy v I. čtvrtletí

 • Podzimní Mazurská olympiáda
 • Reprezentace žáků školy ve sportovních i vědomostních soutěžích Prahy 8 (Atletický čtyřboj, Přespolní běh, Soutěž zdravotních hlídek Prahy 8, Pražský pramen

10. Různé

 • Vyúčtování akcí placených SRPŠ probíhá průběžně – viz web (paní Velebilová).
 • Žádáme rodiče, aby si na uvolňování svých dětí z výuky vytiskli příslušné formuláře umístěné na webu školy.
 • Poučení rodičů k omlouvání žáků – neomluvené hodiny – dle metodického pokynu MŠMT je povinna ředitelka při více než 10 neomluvených hodinách svolat výchovnou komisi a při pokračujícím záškoláctví a počtu nad 25 neomluvených hodin případ oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí. Rodiče mají povinnost omluvit své dítě do 3 kalendářních dnů (ne pracovních).
 • Pozdní příchody žáků do školy a na vyučovací hodiny jsou přestupkem proti řádu školy (neomluvená absence).
 • Navázání spolupráce s MŠ Krynická a MŠ Řešovská – projekty 9. A a 9. B
 • Projekty v rámci Prahy 8 – bližší informace na webu školy
  • Centrum péče o žáky s SPU
  • Daruj knihu – knihy zůstávají ve školní knihovně
 • Vánoční jarmark 11. 12. 2013

 

Napsat komentář