Školní metodik prevence

Mgr. Iveta Lohniská

Školní metodik prevence zabezpečuje ve spolupráci s výchovným poradcem, třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky školy poskytování poradenských služeb v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění (novela – vyhláška 197/2016 Sb.).

Školní metodik prevence především:

  • poskytuje poradenské služby v oblasti prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana,  drogové závislosti, kouření, kriminalita, rasismus, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování,  sexuální zneužívání, netolismus a další),
  • tvoří Preventivní program školy, koordinuje vzdělávání a činnost ostatních učitelů v oblasti prevence,
  • pro žáky školy zajišťuje přednášky a programy týkající se prevence rizikového chování,
  • zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy,
  • prezentuje výsledky preventivní práce školy,
  • spolupracuje s výchovným poradcem, s vedením školy, s pedagogickými zaměstnanci školy, s rodiči žáků,
  • spolupracuje s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence,
  • vyhodnocuje realizaci Preventivního programu školy.

Konzultace se školním metodikem prevence lze domluvit telefonicky (233 554 280), přes e-mail nebo přes e-ŽK.