Školní psycholog

Školní psycholog – Mgr. Tereza Trčková

Vážení rodiče, milí žáci,

od září 2019 působím na této škole jako školní psycholožka. Jsem tu pro rodiče, žáky a pedagogy, kteří se na mě mohou obracet pro psychologickou pomoc nebo radu, ať už se jedná o aktuálně vzniklou náročnou situaci nebo o popovídání si o problému, který Vás trápí delší dobu.

Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Ráda bych se Vám zde krátce představila. Jsem absolventka jednooborové psychologie na Univerzitě Karlově. Tři roky jsem pracovala jako lektorka primární prevence rizikového chování na školách, dále jako sociální pracovnice v organizaci Člověk v tísni v rámci projektu sociální integrace dětí a jako vychovatelka v dětské ozdravovně. Mám zkušenosti ze stáží na dětské psychiatrii, školní psychologii, z psychologicko-pedagogických poraden a denního stacionáře Horní Palata. Zajímám se o téma zvládání stresu a regulace emocí u dětí. Nyní jsem v psychoterapeutickém výcviku.

Můžete se na mne obracet například v následujících případech:

Žáci:
Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými
Když zažíváte smutek nebo vztek a chcete si o tom s někým popovídat
Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě
Když si potřebujete popovídat, postěžovat, „zanadávat“…
Když máte potíže při učení nebo nevíte jakým způsobem se učit

Rodiče a zákonní zástupci:
Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání
Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte
Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu

Pedagogové:
Když si potřebujete jen tak popovídat, postěžovat apod.
Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků
Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou
Když potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině
Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci
Když potřebujete znát aktuální stav Vašeho dítěte, jeho schopnosti, školní výsledky, osobnostní charakteristiky atd.

Konzultační hodiny

  • pro rodiče a pracovníky školy – pondělí od 13:00 do 16:00 hodin a úterý od 8:00 do 10:00 hodin v pracovně školního psychologa. V jiných časech pouze po předchozí vzájemné dohodě telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
  • pro žáky – každý den o velké přestávce (10:35 – 10:55) v pracovně školního psychologa. V jiných časech pouze po předchozí vzájemné dohodě.

Individuální psychologické konzultace s žáky

Pravidelné individuální konzultace s žáky se uskutečňují po předchozí dohodě se zákonnými zástupci. Pokud není domluveno jinak, konají se zpravidla jednou týdně v předem naplánovaném dni a čase (obvykle mimo vyučování). Počet setkání závisí na tématu, dohodě s rodičem a dítětem.

Souhlas s činností školního psychologa

Rodiče udělují písemný souhlas s činností psychologa na škole – viz soubor ke stažení. Pokud souhlas udělen není, žák se nezapojuje do aktivit vedených školním psychologem. Zjišťování souhlasu či nesouhlasu rodičů proběhlo na začátku školního roku 2017/2018 a pro žáky prvních ročníků znovu proběhne na začátku roku 2019. Bez souhlasu školní psycholog s žáky přímo nepracuje.

Individuální souhlas podepisuje rodič v případě, že se jedná o činnost, která není realizovaná pro všechny žáky či třídu (př. individuální konzultace s dítětem, individuální psychologické vyšetření apod.).

Školní psycholog poskytuje své služby v souladu s „Etickými normami práce školního psychologa“, které vnímá jako závazné – viz soubor ke stažení.

Kontakt: 

e- mail: psycholog@mazurska.cz

mobil: 727 874 671

Těším se na setkání s Vámi,

Mgr. Tereza Trčková

Ke stažení: