Školní psycholog

 Školní psycholog – Mgr. Anna Frombergerová

Vážení rodiče, milí žáci,

ráda bych se Vám alespoň v krátkosti představila. Od dubna 2017 pracuji ve Vaší škole jako školní psycholog. Co pro Vás znamená zavedení této funkce na škole? Především se jedná o zkvalitnění poradenských psychologických služeb pro žáky, pro rodiče, i pro pedagogy, a to přímo v budově školy. Témata, se kterými se na mě můžete obracet, jsou různá. Často se jedná o obtíže spojené se školou (např. s prospěchem, vztahy se spolužáky apod.), nebo jiné náročné osobní či životní situace, ve kterých hledáte pomoc či podporu.

Jsem absolventem jednooborové psychologie na Pedagogické fakultě UK v Praze. Během studia jsem aktivně pracovala v pedagogicko-psychologické poradně jako lektor primární prevence rizikového chování. V rámci všeobecné i selektivní primární prevence pracuji se třídami na základních i středních školách. Absolvovala jsem sebezkušenostní výcvik pro lektory primární prevence a také výcvik v kompletní krizové intervenci. Další praktické zkušenosti jsem získala v rámci stáží, např. na psychiatrických odděleních Thomayerovy nemocnice a Psychiatrické nemocnice Bohnice, v Dětském krizovém centru, ve Středisku výchovné péče v Modřanech, v Centru pro rodinu Triangl, v pedagogicko-psychologických poradnách pro Prahu 1, 2, 4 a 6, v Dys-centru a na dalších pracovištích.

Při individuální i skupinové práci s žáky využívám také metodu instrumentálního obohacování R. Feuersteina, která pomáhá rozvíjet tzv. poznávací funkce. Je vhodná jak pro žáky se specifickými poruchami učení či jinými obtížemi, tak pro žáky nadané, případně i pro dospělé klienty. Výcviky v této metodě jsem absolvovala v letech 2014 a 2016 na Pedagogické fakultě UK. Více o této metodě si můžete přečíst zde (http://www.ucime-se-ucit.cz/o-metode/).

Ve škole spolupracuji s výchovným poradcem, metodikem prevence, třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky při poskytování poradenských služeb v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění (novela – vyhláška 197/2016 Sb.).

Do mé pracovní náplně patří především tyto služby pro žáky:

 • Poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků
 • Individuální psychodiagnostické činnosti s žáky s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním, rizikovým chováním apod.
 • Provádění diagnostiky sociálního klimatu ve třídách
 • Vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných
 • Péče o integrované žáky
 • Společné konzultace se žáky a rodiči v rámci péče o integrované žáky a poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků
 • Realizace krizových intervencí pro žáky a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize      
 • Poskytování psychologických služeb žákům v oblasti kariérového poradenství
 • Skupinová a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení
 • Skupinová práce se žáky zaměřená na osobní rozvoj žáků
 • Skupinová terapeutická práce se žáky
 • Pomoc při realizaci aktivit se žáky zaměřených na řešení multikulturní problematiky ve škole

Do mé pracovní náplně patří především tyto služby pro rodiče a pedagogy:

 • Individuální konzultace v oblasti výchovy, vzdělávání a při výukových a výchovných problémech žáků
 • Realizace krizových intervencí pro pedagogické pracovníky, zákonné zástupce žáků a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize
 • Poskytování psychologických služeb zákonným zástupcům žáků v oblasti kariérového poradenství
 • Participace na vedení podpůrných programů pro oblast spolupráce třídního učitele se třídou
 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a naplňování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky

Aktivity zaměřené na práci s třídními kolektivy:

 • Realizace návazných programů primární prevence, pokud se ve třídě jeví riziko vzniku (či přítomnosti) některého typu rizikového chování
 • Realizace jednorázových či krátkodobých programů na témata, která jsou ve třídách aktuální a je potřeba se jim hlouběji věnovat (po konzultaci s třídním učitelem a dalšími členy ŠPP)
 • Realizace sociometrických šetření a práce s třídním klimatem

Další standardní činnosti školního psychologa viz Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

Konzultační hodiny

 • pro rodiče a pracovníky školy – každé pondělí od 10 do 12 hodin v pracovně školního psychologa. V jiných časech pouze po předchozí vzájemné dohodě.
 • pro žáky – každé pondělí a středu o velké přestávce (10:35 – 10:55) v pracovně školního psychologa. V jiných časech pouze po předchozí vzájemné dohodě.

Růstové skupiny – instrumentální obohacování

Žákům (přednostně s IVP) bude nabídnuta možnost zapojit se do růstové skupiny instrumentálního obohacování (metoda prof. Rauvena Feuersteina). Program bude probíhat jednou týdně 50 minut (středy odpoledne, čas bude upřesněn) v období listopad 2017 – červen 2018. 

 • Pro žáky prvního stupně (od 3. tříd)
 • Pro žáky druhého stupně (pro 6. třídy)

V případě zájmu je možno službu výhledově rozšířit. V případě potřeby lze s žáky pracovat touto metodou i individuálně.

Individuální psychologické konzultace s žáky

Pravidelné individuální konzultace s žáky a uskutečňují po předchozí dohodě se zákonnými zástupci. Pokud není domluveno jinak, konají se zpravidla jednou týdně v předem naplánovaném dni a čase (obvykle mimo vyučování). Počet setkání závisí na tématu, dohodě s rodičem a dítětem.

Souhlas s činností školního psychologa

Rodiče udělují písemný souhlas s činností psychologa na škole – viz soubor ke stažení. Pokud souhlas udělen není, žák se nezapojuje do aktivit vedených školním psychologem. Zjišťování souhlasu či nesouhlasu rodičů proběhne na začátku školního roku 2017/2018, bez souhlasu školní psycholog s žáky přímo nepracuje.

Individuální souhlas podepisuje rodič v případě, že se jedná o činnost, která není realizovaná pro všechny žáky či třídu (př. zařazení do růstové skupiny, individuální konzultace s dítětem, individuální psychologické vyšetření ad.).

Školní psycholog poskytuje své služby v souladu s „Etickými normami práce školního psychologa“, které vnímá jako závazné – viz soubor ke stažení.

 

Kontakt: 

e- mail: psycholog@mazurska.cz

V pondělí a ve středu též mobil: 727 874 671.

 

Těším se na setkání s Vámi

Mgr. Anna Frombergerová

 

Ke stažení: