Školní psycholog

Školní psycholog – Mgr. Anna Nová

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte, abych se Vám představila. Od září 2018 pracuji ve vaší škole jako školní psycholožka. Tato funkce na škole existuje již druhým rokem, a tak již někteří z vás povědomí o náplni práce školního psychologa máte. Ráda bych co nejlépe navázala na svoji předchůdkyni a pokračovala ve zkvalitňování poradenských psychologických služeb pro žáky, rodiče, i pedagogy. Můžete se na mě obracet s rozličnými tématy. Často se jedná o obtíže spojené se školou (např. s prospěchem, vztahy se spolužáky apod.), nebo jiné náročné osobní či životní situace, ve kterých hledáte pomoc či podporu.

Jsem absolventkou jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Během studia jsem také získala praxi při práci s dětmi i dospělými na různých pracovištích: Nautis (dříve APLA), Klokánek- zařízení pro okamžitou péči dětem, PN Bohnice, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Dílny tvořivosti, o.p.s. a další. Dále jsem absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v daseinsanalytické psychoterapii. 

Ve škole spolupracuji s výchovným poradcem, metodikem prevence, třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky při poskytování poradenských služeb v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění (novela – vyhláška 197/2016 Sb.).

Do mé pracovní náplně patří především tyto služby pro žáky:

 • Poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků
 • Individuální psychodiagnostické činnosti s žáky s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním, rizikovým chováním apod.
 • Provádění diagnostiky sociálního klimatu ve třídách
 • Vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných
 • Péče o integrované žáky
 • Společné konzultace se žáky a rodiči v rámci péče o integrované žáky a poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků
 • Realizace krizových intervencí pro žáky a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize      
 • Poskytování psychologických služeb žákům v oblasti kariérového poradenství
 • Skupinová a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení
 • Skupinová práce se žáky zaměřená na osobní rozvoj žáků
 • Skupinová terapeutická práce se žáky
 • Pomoc při realizaci aktivit se žáky zaměřených na řešení multikulturní problematiky ve škole

Do mé pracovní náplně patří především tyto služby pro rodiče a pedagogy:

 • Individuální konzultace v oblasti výchovy, vzdělávání a při výukových a výchovných problémech žáků
 • Realizace krizových intervencí pro pedagogické pracovníky, zákonné zástupce žáků a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize
 • Poskytování psychologických služeb zákonným zástupcům žáků v oblasti kariérového poradenství
 • Participace na vedení podpůrných programů pro oblast spolupráce třídního učitele se třídou
 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a naplňování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky

Aktivity zaměřené na práci s třídními kolektivy:

 • Realizace návazných programů primární prevence, pokud se ve třídě jeví riziko vzniku (či přítomnosti) některého typu rizikového chování
 • Realizace jednorázových či krátkodobých programů na témata, která jsou ve třídách aktuální a je potřeba se jim hlouběji věnovat (po konzultaci s třídním učitelem a dalšími členy ŠPP)
 • Realizace sociometrických šetření a práce s třídním klimatem.

Další standardní činnosti školního psychologa viz Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

Konzultační hodiny

 • pro rodiče a pracovníky školy – každé pondělí od 10 do 12 hodin v pracovně školního psychologa. V jiných časech pouze po předchozí vzájemné dohodě.
 • pro žáky – každé pondělí a čtvrtek o velké přestávce (10:35 – 10:55) v pracovně školního psychologa. V jiných časech pouze po předchozí vzájemné dohodě.

Individuální psychologické konzultace s žáky

Pravidelné individuální konzultace s žáky a uskutečňují po předchozí dohodě se zákonnými zástupci. Pokud není domluveno jinak, konají se zpravidla jednou týdně v předem naplánovaném dni a čase (obvykle mimo vyučování). Počet setkání závisí na tématu, dohodě s rodičem a dítětem.

Souhlas s činností školního psychologa

Rodiče udělují písemný souhlas s činností psychologa na škole – viz soubor ke stažení. Pokud souhlas udělen není, žák se nezapojuje do aktivit vedených školním psychologem. Zjišťování souhlasu či nesouhlasu rodičů proběhlo na začátku školního roku 2017/2018 a pro žáky prvních ročníků znovu proběhne na začátku roku 2018/bez souhlasu školní psycholog s žáky přímo nepracuje.

Individuální souhlas podepisuje rodič v případě, že se jedná o činnost, která není realizovaná pro všechny žáky či třídu (př. individuální konzultace s dítětem, individuální psychologické vyšetření apod.).

Školní psycholog poskytuje své služby v souladu s „Etickými normami práce školního psychologa“, které vnímá jako závazné – viz soubor ke stažení.

Kontakt: 

e- mail: anna.nova@mazurska.cz

V pondělí a ve čtvrtek též mobil: 727 874 671.

 

Těším se na setkání s Vámi

Mgr. Anna Nová

Ke stažení: