Školní psycholog

 Školní psycholog – Mgr. Anna Frombergerová

Vážení rodiče, milí žáci,

ráda bych se Vám alespoň v krátkosti představila. Od dubna 2017 pracuji ve Vaší škole jako školní psycholog. Co pro Vás znamená zavedení této funkce ve škole? Především se jedná o zkvalitnění poradenských psychologických služeb pro žáky, pro rodiče, i pro pedagogy, a to přímo v budově školy. Témata, se kterými se na mě můžete obracet, jsou různá. Často se jedná o obtíže spojené se školou (např. s prospěchem, vztahy se spolužáky apod.), nebo jiné náročné osobní či životní situace, ve kterých hledáte pomoc či podporu.

Jsem absolventem bakalářského studia psychologie a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK v Praze, v září dokončuji magisterské studium psychologie. Během studia jsem aktivně pracovala v pedagogicko-psychologické poradně jako lektor primární prevence rizikového chování. V rámci všeobecné i selektivní primární prevence pracuji se třídami na základních i středních školách. Absolvovala jsem sebezkušenostní výcvik pro lektory primární prevence a také výcvik v kompletní krizové intervenci. Další praktické zkušenosti jsem získala v rámci stáží, např. na psychiatrických odděleních Thomayerovy nemocnice a Psychiatrické nemocnice Bohnice, v Dětském krizovém centru, ve Středisku výchovné péče v Modřanech, v Centru pro rodinu Triangl, v pedagogicko-psychologických poradnách pro Prahu 1, 2, 4 a 6, v Dys-centru a na dalších pracovištích.

Při individuální i skupinové práci s žáky využívám také metodu instrumentálního obohacování R. Feuersteina, která pomáhá rozvíjet tzv. poznávací funkce. Je vhodná jak pro žáky se specifickými poruchami učení či jinými obtížemi, tak pro žáky nadané, případně i pro dospělé klienty. Výcviky v této metodě jsem absolvovala v letech 2014 a 2016 na Pedagogické fakultě UK.

Ve škole spolupracuji s výchovným poradcem, metodikem prevence, třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky při poskytování poradenských služeb v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění (novela – vyhláška 197/2016 Sb.).

Do mé pracovní náplně patří především tyto služby pro žáky:

 • Poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků.
 • Individuální psychodiagnostické činnosti s žáky s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním, rizikovým chováním apod.
 • Provádění diagnostiky sociálního klimatu ve třídách.
 • Vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných.
 • Péče o integrované žáky.
 • Společné konzultace se žáky a rodiči v rámci péče o integrované žáky a poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků.
 • Realizace krizových intervencí pro žáky a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize.
 • Poskytování psychologických služeb žákům v oblasti kariérového poradenství.
 • Skupinová a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení.
 • Skupinová práce se žáky zaměřená na osobní rozvoj žáků.
 • Skupinová terapeutická práce se žáky.
 • Pomoc při realizaci aktivit se žáky zaměřených na řešení multikulturní problematiky ve škole.

Do mé pracovní náplně patří především tyto služby pro rodiče a pedagogy:

 • Individuální konzultace v oblasti výchovy, vzdělávání a při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Realizace krizových intervencí pro pedagogické pracovníky, zákonné zástupce žáků a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize.
 • Poskytování psychologických služeb zákonným zástupcům žáků v oblasti kariérového poradenství.
 • Participace na vedení podpůrných programů pro oblast spolupráce třídního učitele se třídou.
 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a naplňování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky.

Rodiče, kteří souhlasí se zapojením jejich dítěte do aktivit vedených školním psychologem, udělují škole souhlas s činností školního psychologa – viz soubor ke stažení. Zjišťování souhlasu či nesouhlasu rodičů proběhne v září 2017, bez souhlasu školní psycholog s žáky přímo nepracuje.

Školní psycholog poskytuje své služby v souladu s „Etickými normami práce školního psychologa“, které vnímá jako závazné – viz soubor ke stažení.

Schůzku v tomto školním roce (2016/2017) je možné domluvit individuálně e-mailem. Od září budu k dispozici během konzultačních hodin, které budou zveřejněny na webu školy, popř. v jiném termínu, po vzájemné dohodě.

Začátkem školního roku 2017/18 budou zveřejněny konkrétní služby a časový harmonogram aktivit, které budou pro žáky realizovány.

Kontakt: 

e- mail: psycholog@mazurska.cz

Těším se na setkání s Vámi,

Mgr. Anna Frombergerová

Ke stažení: