Poučení o bezpečnosti při činnostech školní družiny

1)    Místnosti ŠD

 • V místnostech ŠD se děti chovají ohleduplně k sobě navzájem i k veškerému zařízení (nábytek, koberce, hračky, hry, květiny…).
 • Elektronické vybavení tříd (TV, rádio, video, telefon) obsluhuje pouze vychovatelka.
 • Ve třídě s ribstolemi se děti řídí zásadně pokyny vychovatelky, ribstole mohou použít pouze s vědomím a souhlasem přítomné vychovatelky. Počet dětí na ribstolích určuje vychovatelka.
 • Pokud se stane, že dítě poničí nebo rozbije hračku, či zařízení třídy, nahlásí tuto skutečnost vychovatelce.

2)    Činnosti ŠD

 • Před každým zahájením rukodělných a výtvarných činností vychovatelka poučí děti o bezpečném zacházení s pracovními pomůckami (nůžky, štětce, ostré předměty, barvy, špejle, lepidla, drobné předměty…) a pracovním materiálem (modurit, hlína, drátky, modelína, korálky, vosk…).
 • Děti při práci dodržují čistotu a vždy po sobě uklidí pracovní místo.

3)    Pohybové aktivity ve třídách

 • Děti dodržují všechna pravidla určená vychovatelkou – vymezení prostoru a určení bezpečnosti při pohybových aktivitách.

4) Tělocvična

 • Při aktivitách v tělocvičně se děti řídí „Řádem tělocvičny.“

5) Venkovní aktivity v areálu školy

 • Děti se pohybují pouze v prostoru vymezeném vychovatelkou a dbají jejích pokynů:
  • dodržují pořádek a čistotu v celém areálu školy
  • opatrně a podle pokynů vychovatelek se pohybují v okolí betonových objektů, na „květináče“ nelezou
  • nechodí bez obuvi
  • nelezou na stromy ani fotbalové brány
  • nelámou větve
  • nehází kameny ani jiné předměty, které nejsou určeny ke hře
  • neničí venkovní zařízení areálu školy (umělý povrch hřiště, oplocení, atletický ovál, lavičky, doskočiště …)
  • aktovky a klíče jsou umístěny v určeném prostoru

6) Venkovní aktivity mimo areál školy

 • Při pohybu mimo areál školy děti jdou v útvaru určeném vychovatelkou.
 • Dodržují pravidla silničního provozu (přechody, chodníky, podchody, semafory…) a pravidla slušného chování.
 • Na hřištích s průlezkami se chovají podle pokynů vychovatelek.

7) Jídelna

 • Při cestě do jídelny jdou děti ukázněně (nestrkají se, neskáčou po schodech, nekloužou se po chodbě …).
 • V jídelně neběhají, bezpečně zacházejí s příborem.
 • Opuštění jídelny děti vždy nahlásí vychovatelce.
 • Po příchodu z oběda do třídy děti odkládají čipy na určené místo a klíče do svých aktovek.

8) Odchody dětí

 • Každý odchod ze třídy nebo vymezeného prostoru MUSÍ dítě nahlásit vychovatelce.
 • V případě, že dítě odchází domů ze ŠD s doprovodem a doprovodná osoba se nenachází v prostoru určeném k vyzvedávání dětí, je nutné, aby se dítě vrátilo zpět do ŠD a nahlásilo tuto skutečnost vychovatelce. Dítě nesmí odejít samo.
 • V případě, že dítě odchází domů ze ŠD samo (bez doprovodu), jde rovnou domů, nezdržuje se s kamarády ani cizími osobami.

Veškerá zranění dítě ihned nahlásí vychovatelce.

Tento soubor můžete stáhnout ve formátu pdf – zde.

Napsat komentář