6. zasedání Školské rady

6. zasedání Školské rady 20. března 2012

Přítomni:

Jaroslav Jetmar – ředitel školy

Markéta Paulusová – předsedkyně ŠR, zástupce zřizovatele

Markéta Moučková – místopředsedkyně ŠR, zástupce rodičů

Zdeňka Kopečná – zapisovatelka ŠR, zástupce pedagogů

Daniel Rovný – firma IDT (správa sítě a internetových stránek školy)

Ivana Alblová – vedoucí školní jídelny (na část jednání)

1. Školní jídelna

 • Podle ohlasů strávníků došlo k výraznému zlepšení kvality jídla a pestrosti jídelníčku.
 • Paní Alblová bude navštěvovat školení, kde bude čerpat informace o nových trendech ve stravování apod., sama připravuje školení pro zaměstnance kuchyně přímo ve škole.
 • Paní Moučková si projde dodací listy za únor 2012 (naskenuje pan Rovný) a zkusí porovnat cenu a kvalitu surovin s nabídkou na internetu
 • Na jídelníčku (na internetových stránkách i vývěsce v jídelně) bude zveřejněna tabulka s doporučenou gramáží masa pro jednotlivé kategorie strávníků.
 • Při poslední návštěvě ve školní jídelně byly zjištěny nedostatky v mytí nádobí – špinavé příbory a zaznamenány stížnosti dětí na vlasy v jídle – paní Alblová zjedná nápravu.
 • Na dubnových třídních schůzkách budou rodiče upozorněni, že pokud dítě nemá zaplacen oběd, nedostane ho (může dostat pouze polévku). Někteří rodiče platí obědy až s několikaměsíčním zpožděním a spoléhají na to, že dítě oběd stejně dostane. Školní jídelna je pak zatížena evidencí a následně s administrativou spojenou s vymáháním pohledávek. Dalším problémem je zapomínání čipů u dětí, které oběd zaplacený mají denně jich je několik desítek a vydávání náhradních papírových lístků zdržuje provoz v jídelně.
 • Pan Rovný zjistí nabídku programů, které umožňují objednávat a odhlašovat obědy přes internetové stránky školy.  Se spuštěním provozu se počítá od září 2012. Současně s tím proběhne změna plateb obědů rodiče budou platit každý měsíc stejnou částku jako zálohu (mohli by využít trvalý příkaz) a jednou za zvolené období (bude dořešeno – čtvrtletí, pololetí, celý rok) proběhne vyúčtování.

2. Služby firmy IDT

 • Firma IDT poskytuje škole od 1. 1. 2012 tyto služby: připojení k internetu (zdarma), správa počítačové sítě (paušál 8000 Kč měsíčně), správa internetových stránek školy (paušál 2000 Kč měsíčně).
 • Ze smlouvy o správě počítačové sítě, kterou pan Rovný poskytl paní Paulusové, vyplývá, že součástí poskytovaných služeb za paušální částku je i správa programu Bakaláři. Šetřením se zjistilo, že škola má zároveň uzavřenou smlouvu o správě programu Bakaláři s jedním z učitelů. Z důvodu výrazné úspory financí bude tato smlouva ukončena a správu programu plně převezme od 1. 4. 2012 firma IDT.
 • Všichni učitelé budou mít zřízenu emailovou schránku na stránkách školy (mazurska.cz) a budou ji používat při komunikaci s rodiči a dalšími subjekty. Zprávy z této schránky mohou být přesměrovány na jejich soukromou emailovou adresu.
 • Firma IDT pracuje na tvorbě nových internetových stránek školy, jejich zpracování poskytne ZŠ Mazurské jako sponzorský dar. Nové grafické návrhy budou připraveny k diskusi během příštího týdne.
 • Během dubna, nejpozději května bude spuštěna na stránkách školy internetová žákovská knížka, hesla pro vstup obdrží rodiče na dubnových třídních schůzkách.
 • Do konce června také proběhne zkušební provoz internetové třídní knihy (pouze v několika třídách).
 • Na počítačích ve škole je blokován přístup na sociální sítě (Facebook, Lidé atd.)
 • Během dubna se uskuteční školení pro učitele o bezpečném užívání interaktivních tabulí. Je potřeba je o přestávkách vypínat (velká spotřeba elektřiny) a pravidelně utírat prach na dataprojektorech (hrozí požár). U tabule v počítačové učebně bude ovladač uložen u paní hospodářky, aby tabule nemohla být zapínána žáky, kteří chodí do učebny na internet. Škola zažádala o další interaktivní tabule.

3. Zpracování mezd a ekonomiky školy

 • Podle podnětů od rodičů zpracovává mzdy zaměstnanců stále paní Vasilevová, která údajně dochází do školy a má stále přístup do počítače hospodářky školy.
 • Podle sdělení ředitele školy paní Vasilevová pro školu nepracuje, je možné, že někdy přijde do školy jako návštěva, případně poskytuje telefonické konzultace pro práci s programem na mzdové účetnictví. Pan Rovný byl požádán, aby z počítače hospodářky školy okamžitě odstranil složky se jménem paní Vasilevové.
 • Mzdy pro zaměstnance školy zpracovává momentálně ekonomka školy paní Škurková. Pan ředitel prověří, zda bude pro školu finančně výhodnější (a možné), aby mzdy zpracovávalo Servisní středisko Prahy 8.

4. Ostatní

 • Do konce dubna bude zřízen účet, na který budou moci rodiče posílat platby –  např. za školu v přírodě, lyžařský výcvik, kroužky atd. Učitelé i děti se tak vyhnou manipulaci s většími částkami peněz v hotovosti. Každý žák bude mít přiděleno číslo, které bude používat jako variabilní symbol při všech platbách.
 • Paní Moučková projde nabídku autodopravců, kteří by mohli poskytovat škole služby např. při dopravě na školu v přírodě, výlety atd. S vybraným dopravcem bude uzavřena rámcová smlouva a škola bude jeho služeb využívat při všech cestách. Objednávky by zařizovala paní hospodářka, učitelům a vychovatelkám by odpadla práce s individuálním zařizováním dopravy. Zároveň by bylo jasné, že doprava je bezpečná, prověřená, pojištěná, podložená smlouvou.
 • Do jídelny bude zkušebně na jeden týden instalován barel s vodou (firma Rosana). V případě zájmu dětí o neochucenou vodu jako jednu z variant pití během oběda by byla s touto firmou navázána spolupráce.