8. zasedání Školské rady

8. zasedání Školské rady

10. dubna 2012

Přítomni:

Markéta Paulusová – předsedkyně ŠR, zástupce zřizovatele

Markéta Moučková – místopředsedkyně ŠR, zástupce rodičů

Bc. Libuše Radová – odborník v oblasti stravování

Ivana Alblová – vedoucí školní jídelny

Nepřítomna:

Zdeňka Kopečná – zapisovatelka ŠR, zástupce pedagogů (nepřítomna z důvodu vyučování)

Všemi zúčastněnými byla provedena degustace jídla ve školní jídelně. Obě jídla včetně polévky byla shledána jako chutná.

Paní Moučková provedla revizi dodavatelů surovin do školní jídelny. Vše bylo projednáno s paní Alblovou a na základě tohoto jednání bylo dohodnuto následující:

1. Dodavatel ovoce a zeleniny Fa Stanislav Hladík

Ceny ovoce a zeleniny jsou poměrně vysoké, což ovšem dle sdělení paní Alblové odpovídá kvalitě dodávaných surovin. Nicméně byl paní Alblové navržen jiný dodavatel Fa Zelenina Marek Šťastný, která má ceny mnohem příznivější, neboť se jedná přímo o velkoobchod. S paní Alblovou bylo dohodnuto, že tuto firmu kontaktuje a několikrát zkušebně objedná, aby zjistila kvalitu dodávaných surovin. Pokud bude srovnatelná s kvalitou surovin od firmy Stanislav Hladík, školská rada doporučuje dodavatele vyměnit z hlediska ušetření nákladů. Firmu Marek Šťastný bude paní Alblová kontaktovat při nejbližší potřebě závozu zeleninou a ovocem.

2. Dodavatel masa Fa Michal Morávek

Případná změna dodavatele bude připadat v úvahu až po zavedení systému on-line objednávání obědů, kdy se budou obědy objednávat déle dopředu. Současný dodavatel má sice vyšší ceny, ale může přijet dle potřeby. Projednávaný dodavatel Fa Vladislav Kalaš má ceny příznivější, neboť se jedná přímo o výrobce, ale nemá možnost závozu několikrát týdně.

3. Dodavatel RTL Czech s.r.o.

Z důvodu vysokých cen jednotlivých surovin (zejména se jednalo o slunečnicový olej, rýži, těstoviny, ovesné vločky, čočku, cukru krupice a mouku) bylo školskou radou doporučeno tohoto dodavatele nahradit firmou Apetitto Šnajdr s.r.o., kde jsou ceny mnohem příznivější. Společnost Apetitto rovněž pravidelně zasílá letáky na slevové akce na celý měsíc, takže je možné některé suroviny nakoupit v akci za ještě příznivější cenu.

4. Odběr polotovaru „Lahůdková mražená sekaná“

Školská rada doporučuje tento polotovar neodebírat. I přes příznivou cenu není zcela patrné, co produkt skutečně obsahuje (jaký je podíl masa a vedlejších surovin) S paní Alblovou bylo dohodnuto, že pokud bude do jídelníčku zařazena sekaná, tak bude vyrobena z čerstvého mletého masa. Pokud se toto osvědčí, nebude  se již nadále polotovar objednávat.

5. Odběr uzeniny „Gothajský salám“

Tato uzenina se používá do jídla označeného názvem „bramborový guláš“. S ohledem na značný podíl tuku v této uzenině školská rada doporučuje alternativně nahradit jinou, méně tučnou, vhodnější uzeninou, případně vyzkoušet sojové maso.

6. Nabídka neslazené pitné vody

Na základě návrhu školské rady byl ve školní jídelně uveden do zkušebního provozu přístroj s barelovou neslazenou pitnou vodou od spol. Rosana (viz. info v zápisu č. 7). Tato nabídka se shledala s velkým ohlasem u strávníků. Vedení školy následně odsouhlasilo zakoupení přístroje Aquabar a odběr barelů. Přístroj bude zakoupen z finančních prostředků školy a barely s vodou budou hrazeny z prostředků ŠJ.

7. Umyvadla před školní jídelnou

Ani u jednoho umyvadla se nenachází mýdlo, není tedy možné, aby si žáci před obědem mohly umýt ruce. Důvodem toho je dle sdělení paní Alblové to, že žáci jak mýdlo tak box s papírovými ručníky zneužívaly i k jiným účelům než k mytí a proto obojí bylo odstraněno. Tento bod bude nutné řešit s vedením školy.

8. Neplacení stravného, zapomínání čipů

Paní Alblová nás opět upozornila na  tento problém. Dle zápisu č. 6 ze zasedání školské rady by na toto měli být upozorněni rodiče žáků na třídních schůzkách dne 11.4. 2012.

V Praze 10.4. 2012

Zapsala: Markéta Moučková v.z. za Zdeňku Kopečnou