1. zasedání Školské rady 2012/2013

1. zasedání Školské rady 2012/13 

4.9.2012

Přítomni:
Markéta Paulusová – předsedkyně ŠR
Markéta Moučková – místopředsedkyně ŠR
Mgr. Zdeňka Kopečná – členka ŠR, zapisovatelka
Mgr. Milada Bulirschová – ředitelka školy
Mgr. Kamila Peterková – statutární zástupce ředitele

1. Paní ředitelka Bulirschová seznámila členy Školské rady s koncepčními záměry rozvoje školy.

2. Školská rada projednala s vedením školy pozměněný školní řád a schválila jeho nové znění.

3. Školská rada schválila zařazení volitelného předmětu Estetická výchova do Školního vzdělávacího programu školy.

4. Školská rada navrhuje dořešit několik bodů, o kterých jednala už s minulým vedením školy v loňském školním roce:
• Zřízení účtu pro platby žáků – učitelé ani děti by pak nemuseli manipulovat s většími
částkami peněz v hotovosti
• Navázání spolupráce s prověřeným autobusovým dopravcem pro akce tříd i školní
družiny
• Zprovoznění systému, který by umožňoval objednávání a odhlašování obědů přes
internet