2. zasedání Školské rady 2012/2013

2. zasedání Školské rady 2012/13

29.10.2012

Přítomni:

Markéta Paulusová – předsedkyně ŠR
Markéta Moučková – místopředsedkyně ŠR
Mgr. Zdeňka Kopečná – členka ŠR, zapisovatelka
Mgr. Milada Bulirschová – ředitelka školy
Mgr. Kamila Peterková – statutární zástupce ředitele

1. Paní ředitelka Bulirschová seznámila členky Školské rady s Výroční zprávou o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Školská rada schválila tuto Výroční zprávu bez připomínek.

2. Paní ředitelka Bulirschová a paní zástupkyně Peterková informovaly členky Školské rady:

 • Autobusový dopravce, který vozí děti na plavecký výcvik, je prověřený, spolehlivý, dodržuje všechny bezpečnostní předpisy.
 • Zhruba od poloviny listopadu bude v provozu program, díky kterému bude možné objednávat a odhlašovat obědy ve školní jídelně přes internet.
 • Třídní schůzky SRPŠ se budou konat v pondělí 19. listopadu.
 • Dny otevřených dveří budou 20. listopadu a 10. ledna.
 • Z rozpočtu SRPŠ získala škola peníze na nákup nových pomůcek – angličtina, hudební výchova, tělesná výchova – a na pořízení nádob na tříděný odpad.
 • Připravují se tradiční předvánoční akce: 12.12. Jarmark, 17.12. Vánoční koncert.
 • Žáci 8. ročníku se zúčastnili exkurze do Památníku Mauthausen.
 • Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do projektu Hurá do opery.
 • Škola se snaží upravit novou hernu družiny v přízemí tak, aby mohla být v provozu od 2. pololetí.
 • V průběhu listopadu bude provedeno lepší oddělení prostorů ZŠ a středních škol.
 • Ze školy bylo odstraněno několik nefunkčních nebo málo využívaných automatů na nápoje a sladkosti.

3. Členky školské rady M. Paulusová a Z. Kopečná navrhly ke zvážení některé změny v nastavení programu Bakaláři:

 • Třídní učitel v současném nastavení nemá informace o průběžné klasifikaci žáků své třídy v jiných předmětech.
 • Do evidence žáků má v současném nastavení přístup pouze vedení školy a třídní učitel, ale informace o žácích potřebují i ostatní učitelé, kteří ve třídě učí.