Zápis z 3. zasedání ŠR 28.8.2015

3. zasedání Školské rady 28. 8. 2015

Přítomny:

Mgr. Kateřina Halfarová, místopředsedkyně ŠR
PaedDr. Zuzana Láníková, zapisovatelka ŠR
Mgr. Milada Bulirschová – ředitelka školy

Omluveny:
paní Markéta Moučková, předsedkyně ŠR
Mgr. Kamila Peterková – statutární zástupce ředitele
 

Program:

  1. Schválení „Školního řádu“ s účinností od 1. 9. 2015
  2. Různé

add 1) Schválení „Školního řádu“ s účinností od 1. 9. 2015

  • Paní ředitelka přítomné seznámila s drobnými úpravami, které učinila ve školním řádu v souladu s novelou školského zákona.
  • Rada projednala některé připomínky paní Halfarové a ty byly zapracovány do školního řádu. Paní Moučková schválila školní řád bez připomínek e-mailem.
  • Poté byl „Školní řád“ školskou radou schválen.

add 2) Různé

  • Paní ředitelka informovala školskou radu o stavebních úpravách ve škole během prázdnin (2 nové třídy), o vybavení tříd, malování a další činnosti v průběhu prázdnin.
  • Paní ředitelka dále informovala školskou radu o připravované akci „Oprava povrchu tělocvičen“
  • Paní ředitelka dále informovala školskou radu o chystaném slavnostním zahájení školního roku, počtu budoucích prvních tříd (4 první třídy, 82 žáků) a personálních změnách ve škole.

Zapsala: Láníková Zuzana