Zápis z 5. zasedání ŠR 22.2.2016

5. zasedání školské rady 22. února 2016

Přítomny:

paní Markéta Moučková – předsedkyně ŠR
PaedDr. Zuzana Láníková – zapisovatelka ŠR
Mgr. Milada Bulirschová – ředitelka školy
Mgr. Kamila Peterková – zástupkyně ředitelky školy

Omluvena:
Mgr. Kateřina Halfarová – místopředsedkyně ŠR

Program:

 1. Informace o zápisu předškoláků
 2. Informace o spojeních budoucích 5. a 6. tříd
 3. Stav stavebních úprav ve škole
 4. Další úpravy ve škole
 5. Problémy školy a jejich řešení
 6. Informace o doplnění výboru SRPŠ
 7. Cena Eduarda Štorcha
 8. Zastupitelstvo mladých

ad 1) Škola má do budoucích 1. tříd zapsaných 100 žáků, přesný počet odkladů školní docházky není znám, ale odhad je asi 10 – 12. Některé děti se zapisovaly i na jiných školách, paní ředitelka počítá přibližně s 80 – 85 dětmi a tím se třemi třídami.

ad 2) V příštím školním roce dojde ke sloučení tří současných 5. ročníků ve dvě 6. třídy. Taktéž dojde k rozdělení stávající 4. B třídy mezi obě paralelní třídy. Budou tedy pouze dvě 5. třídy.

Důvodem jsou omezené prostory školy. Uvolnění prostor nájemci školy (výpověď předána) – nájemci se v jednom případě odvolali, vše v jednání.

ad 3) Probíhají rekonstrukce kabinetů (malování, nová lina), úprava ve třídě VV a  keramiky (spolu s pracovnou fyziky jsou „záložní“ třídou).

ad 4) V průběhu hlavních prázdnin proběhne rekonstrukce vstupní haly ZŠ, místo stávajících šatních kójí budou instalovány skříňky. Počítá se se zachováním vrátnice, oddělení prostor základní školy od střední vyřešen. Dále by měla proběhnout rekonstrukce školní kuchyně a jídelny.

Paní Moučková zmínila nevýhody skříněk, proběhla krátká diskuse o výhodách a nevýhodách šatních skříněk x kójí pro děti.

Paní Moučková zmínila článek v Osmičce související s výzkumem dostatečného osvětlení ve škole a instalaci fotovoltaických článků na školu. Paní ředitelka informovala o výzkumu studentů VŠ spolu se zástupci hygieny, zda je ve škole dostatečné osvětlení – předběžná informace – osvětlení je dostatečné.

Konkrétní výsledky doposud paní ředitelka nemá, dle informace o plánovaném umístění článků na škole, šlo zatím pouze o výzkum v souvislosti s diplomovou prací studenta VŠ.

ad 5) Ředitelka školy informovala o problémech, které v poslední době škola řešila:

 • 7.A matematika, výuka Inf – částečně vyřešeno, zastupují studenti VŠ a učitelé školy, vyučující stále v pracovní neschopnosti.
 • Nevhodné chování některých žáků ke spolužákům – proběhla místní šetření, jednání se žáky i s jejich rodiči, udělena kázeňská opatření.
 • Řešení neomluvené absence – jednání se zákonným zástupcem žáka, uděleno kázeňské opatření, ohlášeno na OSPOD.

ad 6) Paní Petřinová, předsedkyně SRPŠ písemně informovala rodičovskou veřejnost i vedení školy, že výbor SRPŠ byl doplněn o nové členy a bude nadále pracovat.

ad 7) Cena Eduarda Štorcha

V loňském školním roce byli nominováni pedagogičtí pracovníci na základě anonymního dotazníkového šetření mezi pedagogy školy. Vzhledem k nespokojenosti některých rodičů a na doporučení výboru SRPŠ domluveno, že pokud bude tato cena MČ Praha 8 opět vyhlášena, proběhne hlasování nejen mezi pedagogy, ale i mezi žáky a rodiči.

ad 8) Zastupitelstvo mladých

Ředitelka školy informovala, že z ÚMČ je zájem vytvořit v Praze 8 Zastupitelstvo mladých s tím, že by ve školách Prahy 8 měla proběhnout nominace a hlasování o zástupcích. S přesnými pravidly, se zajištěním bezpečnosti žáků při docházení na jednání atd. nejsou školy seznámeny. Dle školy není myšlenka špatná, ale vše by mělo být na bázi dobrovolnosti a organizace, zajištění kandidátů atd. by nemělo být přenášeno na školy.

Zapsala Láníková Zuzana