Zápis ze 4. zasedání ŠR 2.11.2015

4. zasedání Školské rady 2.11.2015

Přítomny: 

Paní Markéta Moučková – předsedkyně ŠR
Mgr. Kateřina Halfarová – místopředsedkyně ŠR
PaedDr. Zuzana Láníková – zapisovatelka ŠR
Mgr. Milada Bulirschová – ředitelka školy
Mgr. Kamila Peterková – zástupkyně ředitelky školy

Program:

 1. Schválení výroční zprávy
 2. Informace o probíhající rekonstrukci tělocvičen
 3. Různé
 1. Výroční zpráva

Paní ředitelka seznámila přítomné s obsahem výroční zprávy a stručně probrala její jednotlivé kapitoly

 • Posílení AJ (kroužky, AJ konverzace, projekt Edison)
 • Počet žáků zapsaných do 1. tříd
 • Počet odkladů (postoje rodičů)
 • Informace o školní družině
 • Spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou
 • Školní akce (Mazurská olympiáda, Vánoční jarmark,…)
 • Příprava kurzu pro předškoláky
 • Cizinci na škole a jejich práva (počet cizinců se zvyšuje)
 • Environmentální výchova
 • Prevence (chování, zvýšený počet výchovných komisí, pochvaly, důtky, dvojky z chování, problémy absencí některých žáků)
 • Počet žáků ve škole (integrovaní žáci – 32)
 • Vybavení školy (2 nové učebny, 1 připravená pro počítače)
 • Úspěchy ve vědomostních a sportovních soutěžích
 • Informace o kontrolách ve škole (audit, hygiena, finanční kontrola – bez závad), inspekční činnost ČŠI proběhla formou inspekčního elektronického zjišťování v průběhu školního roku 9x. Bez připomínek, v souladu s požadavky ČŠI.

Formální připomínka paní Halfarové byla akceptována a poté Školská rada schválila Výroční zprávu.

2. Informace o probíhající rekonstrukci tělocvičen

 • Tělocvičny by měly být zprovozněny do 18.11.
 • V současnosti vázne položení podlahových roštů.
 • Hotové jsou: obložení stěn, mantinely, repasované žebřiny, nářaďovna, výměna dveří, lina u tělocvičen.
 • Nutno je provést revizi tělocvičného zařízení a nářadí.
 • Do budoucna se počítá se zavedením čipů x kódů pro vchod do tělocvičen
 • Otázkou zůstává nákup nového nářadí

3. Různé

 • Informace paní ředitelky, kde a do kdy bude Výroční zpráva vyvěšena.
 • MČ se v letošním školním roce zaměří na kontrolu ŠJ, zvažuje se i případná změna dodavatele potravin do školní jídelny.
 • dotaz paní Halfarové, zda má škola zřízenu datovou schránku – nemá, bude nutné ji zřídit

Zapsala: Zuzana Láníková