Zápis SRPŠ – 12.4.2010

Schůze Výboru SRPŠ – 12.4.2010

3. schůze šk. rok 2009/2010

ZÁZNAM

Přítomni :
M. Losová
M. Soukupová
L. Vavrečková
Z. Dlouhá
M. Fridrich
R. Herianová
M.Jírová

PROGRAM – projednávané body:
 1. Rozpočet SRPŠ na rok 2009/2010:

Hospodaření, čerpání jednotlivých rozpočtových položek, zbývající částky k dočerpání.

Závěr:

Všechny položky a jejich postupné čerpání jsou v souladu s návrhem –  tj. záměrem rozdělení finančních prostředků.

Bylo konstatováno, že do dnešního dne nebyla odčerpána, ani navržena k odčerpání žádná finanční částka z položky „Nákup a opravy sportovních potřeb“, I. a II. stupeň (p. uč. Mička). Vzhledem k tomu, že školní rok 2009/010 není ukončen, bude Výbor řešit případnou nevyčerpanou částku v předmětné položce po ukončení školního roku.

2. Toalety v budově ZŠ:

Již mnohokrát zmiňovaný problém úrovně čistoty dívčích a chlapeckých wc byl vedením školy již věcně vysvětlen, nicméně na záchodcích stále přetrvává zápach a povalující se hygienické potřeby.

Závěr:

Výbor SRPŠ žádá vedené školy o častější kontrolu a úklid toalet tak, aby děti mohly tyto prostory důstojně používat.

Domníváme se, že pokud tento problém lze řešit i na jiných školách, bylo by vhodné vylepšit situaci i na ZŠ Mazurská.

3. Učitelé – žáci  :

Výbor je znepokojen signály ve vztazích učitel – žák.

Členové v obecné rovině konstatovali, že se zjevně zhoršuje chování žáků, jak navzájem (slovní i fyzická agresivita), tak ve vztahu k učitelům.

Na druhou stranu je vždy učitel(ka) chápající, moudrá osoba s objektivním přístupem a přirozenou autoritou?

Třetí strana jsou rodiče a jejich spolupráce se školou.

Jsou tyto tři subjekty v interakci ? Komunikují spolu ?

Konkrétní připomínky:

a) Vyučovací hodiny jsou stanoveny k výuce, je nevhodné, aby místo přestávek k odpočinku a svačině dětí byly přestávky využívané k prodloužení času výuky.

b) Žáci potřebují pevný a viditelný příklad přirozené autority a chování učitele(ky),  který(á) děti v určité fázi bere jako partnera v rámci vzájemné interakce, nikoliv jako své „rukojmí“ z pozice dospělé a pracovně  výše zařazené osoby.

c)Diskuse na téma – je vhodné, aby učitel(ka) nosil(a) na vyučovací hodiny občerstvení?

Ve vyučovací hodině je přeci zcela nevhodné, aby vyučující, nebo dokonce žáci, svačili apod. Je to i špatný příklad pro žáky, pro občerstvení jsou přestávky –viz. a).

d)Možná úvaha – „drzost“ a neúcta žáků k učitelům může být způsobena, kromě jiných, prokazatelných faktorů (zcela přirozených, vzhledem k jejich věku ), i určitou bezmocí žáka se moci beztrestně projevit a diskutovat tj. ze strachu  z možných následků .

Závěr:

Výbor žádá vedení školy o  zamyšlení se nad   výše uvedeným .

Členové Výboru  budou v jakékoliv rovině řešení nápomocni .

 4.Obědy – nástěnka :

Členové výboru vznáší dotaz na vedení školy , proč Rozpis jídelníčku již není umisťován do prostor v zádveří školy , tj.v místě, kam mají rodiče oficiální přístup.

Závěr :

Žádáme zdůvodnění.

Výbor opět provede občasné kontroly ve školní jídelně. Výbor dostal  informaci, že dětem byla předložena např. pálivá klobása.

5.Dotaz na vedení školy:

Před nedávnou dobou byl uveden  jak v mediích (radio F1), tak neoficiálním sdělením mezi rodiči problém s neznámými osobami , čekajícími před konkretizovanou školou a lákající děti do auta.

Bylo sděleno, že byli upozorněni všichni ředitelé škol, aby varovali žáky a rodiče.

Vyvěšeno bylo toto Sdělení na školách i na ZUŠ.

Sdělení a varování, písemné i verbální, jsme naprosto postrádali  v ZŠ Mazurská !!!

Závěr :

Považujeme situaci za vážnou, žádáme vysvětlení !!

7.Schůze Výboru SRPŠ :

Další plánovaná schůzka Výboru je 7.6.2010.

Vedení  školy , členové Rady  školy a členové učitelského sboru jsou srdečně zváni.

Místo a čas bude upřesněno.

 

Výbor SRPŠ při ZŠ Mazurská.

 

 

 

Praha  12.4.2010

Zapsala Jírová M.