Zápis SRPŠ – 21.9.2011

Schůze Výboru SRPŠ – 21. 9. 2011

1. schůze šk. rok 2011/2012

ZÁZNAM

Přítomni:
ZŠ:
pí. Zástupkyně Pauříková
pí. uč. Kolaříková
pí. uč. Nekvindová
pí. uč. Kopečná
pí. uč. Hlavsová

Výbor SRPŠ:
M. Losová
L.Vavrečková
M. Soukupová
M. Fridrich
R. Herianová – omluvena
Z Dlouhá – omluvena

HLAVNÍ BOD PROGRAMU: NÁVRH ROZPOČTU SRPŠ PRO ŠK. ROK 2011/2012

1. Shrnutí vybírání příspěvků

celkem vybráno:

Dodatečně v hotovosti bude ještě vybráno od pí. uč. Láníkové, tato částka bude tvořit rezervu SRPŠ PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ZŠ.

Rozvahu 2011/2012 předložila M. Soukupová, hospodářka SRPŠ, byly probrány návrhy, diskuze s učiteli a vedením ZŠ. Rozvaha byla připravena na základě zkušeností z roku 2010/11. Rozpočet bude upraven tak, aby byly finance pokud možno spravedlivě rozděleny mezi 1. a 2. stupeň (podle počtu žáků).
1. stupeň – 11 tříd počet žáků 263
2. stupeň – 5 tříd počet žáků 114

2. Byla probrána a schválena “Pravidla rozdělování příspěvků u jednotlivých položek“ a podle nich bude rozpočet upraven následovně:
 
1. Školní družina – SRPŠ poskytuje 3.000,-Kč na jeden subjekt na rok. Tj. 5 tříd
– částka v rozpočtu 15.000,- je schválena

2. Školy v přírodě, výlety – SRPŠ poskytuje 50,- Kč na žáka, který se účastní ŠvP nebo výletu. Doba trvání akce nerozhoduje. Příspěvek poskytuje pouze na jednu akci. Vedoucí ŠvP kontaktuje hospodářku SRPŠ o částku 50 Kč na 1 dítě.
– částka v rozpočtu 12.500,- je schválena, vychází z toho, že akce se neúčastní vždy všechny děti

3. Zahraniční zájezd + lyžařské kurzy(odměny, ceny) – určena paušální částka dle zkušeností z minulých rozpočtů
– částka v rozpočtu 3.000,- je schválena

4. Lyžařské kurzy, pouze permanentky pro učitele
– částka v rozpočtu 4.000,- je schválena

5. Karneval – určena paušální částka dle zkušeností z minulých rozpočtů
– částka v rozpočtu 5.000,- je schválena

6. Mikuláš – určena paušální částka dle zkušeností z minulých rozpočtů, orientačně 10,-Kč/žák
– částka v rozpočtu 2.500,- je schválena, může být ještě po přepočítání celého rozpočtu mírně navýšena

7. Vánoční jarmark – SRPŠ přispívá 500,-Kč na jeden subjekt. Tj. 16 tříd a 5 družin + 500,- Kč na keramiku (hlína) – využijí žáci ZŠ v rámci VV – návštěva keramické dílny
– částka v rozpočtu 11.000,- Kč je schválena
 
8. Odměny žákům –– SRPŠ přispívá 350,-Kč na jednu třídu (na konci šk. roku).
– částka v rozpočtu 5.600,- Kč je schválena

9. Lékárnička – SRPŠ se rozhodlo v letošním šk. roce, vzhledem k finanční situaci ZŠ, přispět na vybavení lékárničky pro 1. a 2. stupeň. Tato lékárnička je používána zdravotníkem na ŠvP, lyžařských zájezdech, event. zahraničních zájezdech, na kterých není zajištěna profesionální zdravotnická služba.
– částka v rozpočtu 1.000,- Kč je schválena

10. Knihovna – nakupuje se pro 1. i 2. stupeň. SRPŠ prosí o zveřejnění titulů školní knihovny na webu ZŠ.
– částka v rozpočtu 6.000,- Kč je schválena

11. Škola výzdoba – je určen poměr financí pro 1. a 2. stupeň. Výzdobu má na starosti pí.uč. Červeňanská a Holá. Pro každou je určena v rozpočtu částka 1.500,-Kč.
– částka v rozpočtu 3.000,- Kč je schválena

12. Odměny sportovní akce (Mazurská olympiáda) – v rozpočtu bude zavedena nová položka „Mazurská olympiáda“ – v tomto šk. roce schválí SRPŠ příspěvek ještě na základě informací od vedoucího učitele, který předá předsedkyni SRPŠ informaci, kolik se utratilo za odměny. SRPŠ vypomůže ZŠ částkou, která bude ještě Výborem schválena.

13. Odměny vědomostní soutěže ¬ – určena paušální částka dle zkušeností z minulých rozpočtů
– částka v rozpočtu 1.500,- Kč je schválena

14. Nákup a opravy sportovních potřeb
– mimořádná částka na nákup dresů 13.000,-Kč je schválena

15. Zoo – nákup permanentky
– částka v rozpočtu 3.500,- Kč je schválena

16. Vzdělávací akce – určena paušální částka dle zkušeností z minulých rozpočtů
– částka v rozpočtu bude přepočítána podle poměru 1. a 2. stupeň, bude schválena

17. Den dětí 1. stupeň

18. Den dětí 2. stupeň
– částka v rozpočtu bude přepočítána podle poměru 1. a 2. stupeň, bude schválena

19. Slavnostní oběd žáci 9. třídy
– částka v rozpočtu 1.500,- Kč je schválena

Na keramiku již SRPŠ nepřispívá, dle dohody z 1. schůze SRPŠ šk.r.2010/2011.

 

3. K zajištění spolupráce mezi školou a výborem srpš při poskytování potřebných informaci a pokrytí potřeb při sestavování rozpočtu v jednotlivých oblastech, byli určeni vedením zš následující pracovníci školy: byla provedena kontrola

Rozpočet bude upraven dle návrhů ze schůzky 21. 9. 2011 ( M. Soukupová) a schválen na další schůzce Výboru SRPŠ ( termín bude upřesněn, začátek října). Schválený rozpočet i pravidla budou ve sborovně na nástěnce SRPŠ.

 

4. BYLY PŘIPOMENUTY ZÁSADY ČERPÁNÍ Z ROZPOČTU:

Před nákupem – prosíme o zaslání emailu s požadavkem na nákup (účel nákupu – konkrétně), předpokládanou částkou, jménem učitele včetně tel. kontaktu. Po schválení mailem SRPŠ se může nákup uskutečnit. V případě větších částek je možno se domluvit na předání zálohy oproti podpisu. Termín vyplacení zálohy na nákup nebo vyplacení hotovosti za nákup na základě paragonů bude domluven opět mailem. Kontakt hospodářka SRPŠ.
V případě nákupu se zřejmou částkou do 500 Kč, bude proplacení okamžité proti dokladu (paragon, faktura).

Objednávky SRPŠ – v případě, že je třeba zboží objednat, hospodářka SRPŠ připraví a odešle objednávku, s konkrétním jménem osoby pro přijetí balíku a té předá zálohu na převzetí balíku. Po převzetí balíku předá pověřená osoba hospodářce SRPŠ doručenku včetně faktury (dodacího listu). Termín předání dohodou pomocí mailu.

Nevhodné jsou účty z čínských obchodů.
Prosíme na paragonech nechat rozepisovat položky – zejména u vyšších částek.

 

5. TERMÍNY DALŠÍCH SCHŮZEK Výboru SRPŠ:
Výbor se bude scházet:
1. Přibližně týden před oficiálními tř. schůzkami ZŠ v Magnificentu, tyto termíny budou mezi členy Výboru znovu prověřovány podle aktuálních možností členů Výboru:
9. 1.2012 po, 2.4. po, 4.6. po

2. V den tř. schůzky s třídními zástupci 45 minut před začátkem třídních schůzek, tj. v 17.45 ve sborovně ZŠ: 9. 11. 2011(středa), 16. 1. 2012 (pondělí), 11. 4. 2012 (středa), 11. 6. 2012 (pondělí)

 

6. Sdělení :

1. Rezignace Mariana Jírová (ukončení docházky dcery do ZŠ)
2. Přijmout nového člena Výboru SRPŠ – návrh – Jana Velebilová 1.roč.
3. Aktualizovat kontakty na webu

Zapsala: M. Losová
22.9.2011