Zápis SRPŠ 24.9.2012

Schůze Výboru SRPŠ – 24. 9. 2012

1. schůze šk. rok 2012/2013

– ZÁPIS

Přítomni:
Vedení ZŠ:
K. Bulirschová, ředitelka ZŠ
M. Peterková, zástupkyně ZŠ

Výbor SRPŠ:
M. Losová
J. Velebilová
L. Vavrečková
M. Soukupová
Z. Dlouhá
A. Holá

Omluvená:
R. Herianová

1. SHRNUTÍ VYBÍRÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ, HLAVNÍ BOD PROGRAMU- NÁVRH ROZPOČTU SRPŠ PRO ŠK. ROK 2012/2013

Rozvahu 2012/2013 předložila J. Velebilová, nová hospodářka SRPŠ.

M. Losová informovala, že byla podána žádost o přístup k bankovnímu účtu a internetbankingu pro pí Velebilovou, provedena změna podpisových vzorů, J. Velebilové předáno razítko SRPŠ a kreditní karta.

1. BYLA PROBRÁNA A SCHVÁLENA “PRAVIDLA ROZDĚLOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK“ A PODLE NICH BUDE ROZPOČET UPRAVEN NÁSLEDOVNĚ:

Rozpočet je rozdělen na I. A II. stupeň percentuelně podle počtu žáků.

1. Olympiáda (Mazurská olympiáda)
1.000,- Kč částka schválena

2. Zoo permanentka
7.000,- 2 kusy částka schválena

3. Školní družina – SRPŠ poskytuje 3.000,-Kč na jeden subjekt na rok. Tj. 6 tříd 1.778,-Mimořádný výdaj koberec pro novou družinu, již čerpáno z loňského rozpočtu
18.000,- částka schválena

4. Vánoční jarmark – SRPŠ přispívá 500,-Kč na jeden subjekt. Tj. 17 tříd a 6 družin
11.500,- Kč částka schválena

5. Mikuláš – určena paušální částka dle zkušeností z minulých rozpočtů, orientačně 10,-Kč/žák
3.500,- částka schválena

6. Karneval – určena paušální částka dle zkušeností z minulých rozpočtů
5.000,- částka schválena

7. Den dětí (dětský den) 1. A 2. stupeň
6.000,- částka schválena

8. Odměny žákům za školní rok – SRPŠ přispívá 400,-Kč na jednu třídu (jedná se o odměny na konci šk. roku).
6.800,- Kč částka schválena, na starosti v letošním šk. roce si bere pí ředitelka a pí zástupkyně – proběhne slavnostní ceremoniál ocenění žáků

9. Odměny sportovní akce (mimo Mazurskou olympiádu)
4.000,- částka schválena

10. Odměny vědomostní soutěže jen 2.st ¬ – určena paušální částka dle zkušeností z minulých rozpočtů
1.500,- Kč částka schválena

11. Vzdělávací akce – určena paušální částka dle zkušeností z minulých rozpočtů
6.000,- částka schválena

12. Školy v přírodě, výlety, exkurze – SRPŠ poskytuje 1200,- Kč na třídu, která se účastní ŠvP , výletu nebo exkurze. Příspěvek je určen na vstupné. Záloha 1.200,- x počet tříd bude předána vedoucímu I. a II. stupně, ten dá zálohu třídním učitelům, ti v určeném termínu vyúčtují hospodářce SRPŠ .
20.400,- částka schválena

13. Knihovna – nakupuje se pro 1. i 2. stupeň. SRPŠ prosí o zveřejnění titulů školní knihovny na webu ZŠ.
2.000,- Kč částka schválena

14. Nákup a opravy sportovních potřeb
14.000,-Kč částka schválena

15. Poslední zvonění žáci 9. třídy
1.500,- Kč částka schválena, na starosti si akci bere pí ředitelka a pí zástupkyně

16. Potřeby pro hudební výchovu – SRPŠ schválilo návrh obohatit kabinet HV o hudební nástroje za účelem pestřejších možností výuky,
15.000,- částka schválena

17. Ekologická výchova – nákup nádob ke třídění odpadů, umístěné budou na chodbách ZŠ
12.000,- částka schválena

18. Vytvořena REZERVA – doplnění školních kuchyněk potřebným vybavením, sport – bude řešeno a schvalováno v průběhu roku
2. K ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLOU A VÝBOREM SRPŠ (předávání finančních záloh pro jednotlivé oblasti rozpočtu a jejich vyúčtování) BYLI URČENI VEDENÍM ZŠ TITO PRACOVNÍCI ŠKOLY:
 

Schválený rozpočet i pravidla budou ve sborovně na nástěnce SRPŠ.

 

3. BYLY PŘIPOMENUTY ZÁSADY ČERPÁNÍ Z ROZPOČTU:

Čerpání se řídí schváleným rozpočtem

Zálohy vydává hospodářka SRPŠ určeným zástupcům ZŠ ve vyhlášeném termínu. Vyúčtování probíhá také v určeném termínu hospodářkou SRPŠ. Pokud termín nevyhovuje, je třeba se domluvit na individuálním setkání. srpsmazurska@seznam.cz

V případě více účtenek, paragonů a faktur předá pověřený učitel spolu s doklady jejich přehledný seznam a celkový součet.

Objednávky SRPŠ – v případě, že je třeba zboží objednat, hospodářka SRPŠ připraví a odešle objednávku ve spolupráci s učitelem, s konkrétním jménem osoby pro přijetí balíku a té předá zálohu na převzetí balíku nebo hospodářka ZŠ proplatí předem fakturu.

Po převzetí balíku předá pověřený učitel hospodářce SRPŠ doručenku včetně faktury (dodacího listu). Termín předání dohodou pomocí mailu.

Nevhodné jsou účty z čínských obchodů.

Prosíme na paragonech nechat rozepisovat položky – zejména u vyšších částek.
4. TERMÍNY DALŠÍCH SCHŮZEK Výboru SRPŠ:

Výbor se bude scházet:

1. Přibližně týden před oficiálními tř. schůzkami ZŠ v Magnificentu, tyto termíny budou mezi členy Výboru znovu prověřovány podle aktuálních možností členů Výboru:

12.11.2012, 3.1.2013, 3.4.2013, 27.5.2013 vždy v 19.00 hodin s vedením ZŠ

2. V den tř. schůzky s třídními zástupci 45 minut před začátkem třídních schůzek, tj. v 17.15 hodin ve sborovně ZŠ: 19.11.2012, 7.1.2013, 8.4.2013, 3.6.2013

 

Příloha1: Návrh rozpočtu 2012-2013.

Příloha2: opravený a schválený Rozpočet na šk.rok 2012/2013

Příloha 3: Prezenční listina

 

Zapsala: M. Losová

09.10.2012