1. schůze SRPŠ – 22.9.2014

Schůze výboru SRPŠ 22.9. 2014

1. schůze šk. rok 2014/2015

– zápis

 Přítomni:

Vedení ZŠ:
M. Bulirschová, ředitelka ZŠ

Výbor SRPŠ:
Jana Velebilová
Lucie Vavrečková
Marie Soukupová
Renata Herianová

Výbor se sešel v neusnášeníschopném počtu, z tohoto důvodu se v nejbližším možném termínu sejde výbor ke schválení nového rozpočtu pro školní rok 2014/2015 a projednání čerpání rozpočtu za školní rok 2013/2014. 

1. KONEČNÝ ROZPOČET R. 2013/2014

Výbor byl informován o průběhu čerpání příspěvků SRPŠ, předložila J. Velebilová, hospodářka SRPŠ

  • Výbor byl upozorněn, že z důvodu nemoci a odjezdu do Španělska s druhým stupněm bude čerpat pro svou třídu pí. Hlinková příspěvek v první polovině nového školního roku. Dále byl seznámen s žádostí pí. Kolaříkové o příspěvek pro svou třídu z loňského roku, který vyčerpala, ale použila na Španělsko. Zda bude tento příspěvek dodatečně schválen a vyplacen ze zůstatku z loňského rozpočtu bude předmětem schvalování výborem. Příspěvek na Španělsko nebyl výborem pro šk. r. 2013/2014 schválen.

2. NÁVRH ROZPOČTU NA R. 2014/2015

Výboru byl předložen návrh rozpočtu na šk. r.. 2014/2015 vypracovaný J. Velebilovou, hospodářkou SRPŠ dle podnětů školy a průběhu čerpání v minulých letech. Tento rozpočet a jeho jednotlivé položky budou projednány výborem a po jejich upřesnění a schválení konečné verze zveřejněn.

3. DOPRAVA PŘED ZŠ

  • Vedení ZŠ informovalo výbor, že dopravní situace před školou bude řešena chodníkem u parkoviště až v případě stavby nového obytného domu v části mezi domem Koti Troja a parkovištěm. Do té doby by se provizorní (žlutý) přechod pro chodce měl stát přechodem oficiálním.

4. Další Výbor SRPŠ bude 3.11.2014 v 19.00

 

Příloha 1: Prezenční listina (v archivu SRPŠ)
Příloha 2:Konečný rozpočet na šk.rok 2013/2014 – schválený v náhradním termínu
Příloha 3: Počáteční rozpočet na šk. Rok 2014/2015 – schválený v náhradním termínu

Zapsala J. Velebilová

3.10.2014