Školní psycholog

PhDr. Mgr. Olga Konůpková

Vážení rodiče, milí žáci,

od května 2020 působím na této škole jako školní psycholožka. Jsem tu pro rodiče, žáky a pedagogy, kteří se na mě mohou obracet pro psychologickou pomoc nebo radu, ať už se jedná o aktuálně vzniklou náročnou situaci nebo o popovídání si o problému, který Vás trápí delší dobu.

Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Ráda bych se Vám zde krátce představila. Vystudovala jsem magisterský obor psychologie na pedagogické faktultě Univerzity Karlovy. Ještě předtím jsem absolvovala magisterský obor psychosociální studia, rovněž na Univerzitě Karlově. Po ukončení studií psychologie jsem pracovala jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně a následně jako školní psycholožka na základní škole. V rámci svého dalšího vzdělávání jsem mimo jiné absolvovala výcviky v krizové intervenci, v práci s terapeutickými kartami, v práci s terapeutickým pískovištěm (tzv. Sandtray) aj. Jedná se o metody práce, které velmi často a ráda používám především při individuální práci s žáky. Dlouhodobě se zabývám problematikou dětí s ADHD a dětí s obtížemi v regulaci emocí a chování. Vedla jsem skupiny pro žáky zaměřené na nácvik sociálních dovedností i rodičovskou podpůrnou skupinu pro rodiče dětí s ADHD. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii.

Můžete se na mne obracet například v následujících případech:

 – Žáci:

 • Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými
 • Když zažíváte smutek nebo vztek a chcete si o tom s někým popovídat
 • Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
 • Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě
 • Když si potřebujete popovídat, postěžovat, „zanadávat“…
 • Když máte potíže při učení nebo nevíte jakým způsobem se učit

 – Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
 • Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání
 • Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
 • Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte
 • Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu

 – Pedagogové:

 • Když si potřebujete jen tak popovídat, postěžovat apod.
 • Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků
 • Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
 • Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou
 • Když potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině
 • Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
 • Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci
 • Když potřebujete znát aktuální stav Vašeho dítěte, jeho schopnosti, školní výsledky, osobnostní charakteristiky atd.

Konzultační hodiny

 • pro rodiče a pracovníky školy – pondělí od 14:00 do 16:00 hodin v pracovně školního psychologa.
  V jiných časech pouze po předchozí vzájemné dohodě telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
 • pro žáky – každý den o velké přestávce (10:35 – 10:55) v pracovně školního psychologa. V jiných časech pouze po předchozí vzájemné dohodě.

Informace o působení a činnosti školního psychologa na základní škole

 • Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

K činnostem školního psychologa patří:

 • poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá;
 • poskytování krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci;
 • poskytování poradenství pro rodiče a pomoc žákům při výchovně vzdělávacích problémech ve škole;
 • práce s třídními kolektivy a provádění sociometrických měření (více info níže* nebo osobně poskytne školní psycholog);
 • práce se stresovanými dětmi, aktuálními osobními, vztahovými a podobnými problémy;
 • provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultace zjištěných údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili;
 • informování rodičů na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech;
 • poskytování konzultací pedagogům;
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), zdravotnickými a dalšími zařízeními.

*Sociometrická měření jsou nezbytnou součástí každé skupinové diagnostiky. O kolektivu umožňují získat značné množství přehledných a ucelených informací. Tyto informace slouží k mapování vzájemných vztahů ve školní třídě, k získání komplexních informací nezbytných pro prevenci a řešení šikany a jako východiska pro následnou intervenci či dlouhodobou práci s daným kolektivem.

Individuální informovaný souhlas s činností psychologa na základní škole:

Rodiče udělují v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy (dále jen „GDPR“) – Individuální souhlas s činností.

Individuální souhlas obsahuje informaci o činnosti (činnostech), kterou bude psycholog s dítětem (dětmi) vykonávat. Individuální souhlas rodičů/zákonných zástupců je nezbytnou podmínkou např. pro zařazení dítěte reedukační či rozvojové skupiny, pro individuální psychologické vyšetření dítěte, pro zařazení dítěte do dlouhodobé péče školního psychologa apod. Souhlas lze kdykoliv zrušit i obnovit.

Kdy není souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba:

 • krizová intervence (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě žáka/žákyně), až pět individuálních návštěv dítěte může být bráno jako krizová intervence, každý případ je posuzován individuálně. Krizová intervence – odborná pomoc poskytovaná člověku v nouzi, kterou vnímá jako neodkladnou a naléhavou a kterou není schopen řešit vlastními silami a vlastními možnostmi, která je poskytovaná jako komplexní odborná služba i po dobu několika dní tak, aby se zvýšila schopnost zvládat situaci, vrátily se pocity bezpečí a celkově se tak zlepšila kvalita života. Pokud krizová situace vznikla jinde než v rodině, a dítě není doma v ohrožení života či jinak v ohrožení, jsou rodiče o krizové intervenci informováni.
 • první kontakt se žákem (žák služby psychologa sám vyhledá, řekne, co potřebuje a s psychologem se domluví, že při dlouhodobější práci budou informováni rodiče či zákonní zástupci – psycholog kontaktuje zákonného zástupce elektronicky či telefonicky a po žákovi pošle k podpisu informovaný souhlas);
 • při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a;
 • v případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí);
 • při preventivní činnosti – preventivní programy (jsou realizovány podle aktuálních potřeb a situací ve třídách, často ve spolupráci se školním metodikem prevence či externími organizacemi).

Dokumentace (údaje o žácích, výstupy z vyšetření, apod.) je archivována u školního psychologa a je současně chráněna v souladu GDPR (dokumentace je uzamčena v kartotéce a veškerá zjištění o žácích, která podléhají individuálnímu souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte, nebo jejich zákonným zástupcům, a pouze s jejich souhlasem mohou být informováni pedagogičtí pracovníci školy). Dokumentace je po uplynutí dvou let od archivace skartována.

 

Školní psycholog poskytuje své služby v souladu s „Etickými normami práce školního psychologa“, které vnímá jako závazné – viz soubor ke stažení.

Kontakt:

Těším se na setkání s Vámi, PhDr. Mgr. Olga Konůpková

Ke stažení:
Etické normy školního psychologa

Generální souhlas rodičů

Individuální souhlas

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Svídnická 599/1a
181 00, Praha 8 – Troja
ID datové schránky: e2mxdbs

IČO 60433329, DIČ CZ60433329

Sekretariát: 233 554 280; 601 566 747