Výchovné poradenství

Mgr. Zdenka Kolaříková a Mgr. Milada Bulirschová

Výchovný poradce školy zabezpečuje ve spolupráci se školním metodikem prevence, třídními učiteli
i ostatními pedagogickými pracovníky školy poskytování poradenských služeb v souladu s vyhláškou
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
v platném znění (novela – vyhláška 197/2016 Sb.). Dále postupuje v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb.,
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění (novela vyhláška č. 27/2016 Sb.).

Výchovný poradce se zaměřuje především:

  • na prevenci školní neúspěšnosti žáků,
  • na kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků (volba povolání),
  • na zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky školy,
  • na odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • na péči o vzdělávání nadaných žáků,
  • na průběžnou i dlouhodobou práci se žáky s výchovnými či výukovými obtížemi včetně vytváření předpokladů pro jejich snižování a prevenci,
  • na zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence včetně metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy.

Výchovný poradce spolupracuje s vedením školy, s rodiči žákům, s pedagogicko – psychologickými poradnami Prahy 8 a dalšími subjekty (Policie ČR, OSPOD …).

Kontakt na pedagogicko – psychologickou poradnu Prahy 8:

Konzultace s výchovným poradcem školy lze domluvit telefonicky (233 554 280), přes e-mail nebo přes e-ŽK.

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Svídnická 599/1a
181 00, Praha 8 – Troja
ID datové schránky: e2mxdbs

IČO 60433329, DIČ CZ60433329

Sekretariát: 233 554 280; 601 566 747