Podmínky nástupu žáků do školy v souvislosti s návratem ze zahraničí

Vážení rodiče, v tomto článku najdete podmínky nástupu žáků do školy v souvislosti s návratem ze zahraničí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 (viz ZDE).

Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení.

 

Pravidla podle ochranného opatření

 • Na základě tohoto ochranného opatření jsou zaměstnanci povinni informovat zaměstnavatele o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země). Přehled zemí dle míry rizika nákazy a další související povinnosti naleznete (viz ZDE).
 • V případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst.
 • Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na:
 1. očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III. 5 ochranného opatření,
 2. občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b,
 3. osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III. 8 nebo III. 8a,
 4. osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření (například v některých případech tzv. pendleři přes hranice).
 • Pokud se na dané osoby vztahuje výjimka z povinnosti absolvovat test, musí být schopné tuto skutečnost doložit – ochranné opatření stanovuje taky způsob, jakým se některé skutečnosti dokazují (např. certifikát o očkování, certifikát o prodělání onemocnění Covid-19 k dispozici na ocko.uzis.cz, aplikace Tečka apod.).
 • Z tohoto ochranného opatření pak také plyne povinnost pro zaměstnavatele zamezit vstupu zaměstnancům, kteří se vrátili zahraničí, do doby, než se osoby prokáží negativním testem nebo jinými skutečnostmi (viz k tomu dále).
 • Stejné povinnosti platí i pro vzdělávací instituce (mezi které se řadí většinově také školy a školská zařízení) respektive pro děti, žáky, studenty nebo účastníky (respektive pro jejich zákonné zástupce). Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci. Platí tedy povinnost informovat vzdělávací instituci (školu nebo školské zařízení) o cestách do zahraničí také pro děti, žáky studenty nebo účastníky vzdělávání a pro vzdělávací instituci platí povinnost neumožnit osobám účast na její činnosti ve vymezených případech do doby předložení negativního testu(viz k tomu dále).
 • Povinnost se na děti/žáky/studenty/účastníky ve vztahu ke vzdělávacím institucím uplatňuje tehdy, pokud jsou vzdělávací instituce tzv. v provozu; tedy, že vykonávají ve vztahu k dotčeným dětem/žákům/studentům/účastníkům nějakou činnost a tito se jí mají účastnit. Rovněž u zaměstnance je informační povinnost významná před, respektive při návratu do práce, kdy se podmínky podle ochranného opatření ověřují.

 

Pravidla pro jednotlivé skupiny zemí

Pravidla pro umožnění vstupu na pracoviště nebo pro přítomnost na činnosti vzdělávací instituce se liší podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které daná osoba pobývala. V případě zemí:

 • S nízkým nebo středním rizikem(„zelené a oranžové“ země)

Osobě může být umožněn vstup na pracoviště/do vzdělávací instituce ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že zaměstnanci/děti, žáci, studenti nebo účastníci budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku)* ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest; tedy nejen v případech, kdy se povinně nosí respirátor, ale respirátor musí osoba nosit i ve všech případech, kdy postačuje jinak pouze zdravotnická rouška.

Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl proveden i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin, resp. 72 hodin).

 • S vysokým nebo velmi vysokým rizikem(„světle a tmavě červené“ země)

Daná osoba se musí nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, a podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci. Do doby výsledku testu jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnost při činnosti vzdělávací instituce.

 • S extrémním rizikem nákazy(„černé“ země)

Osoba je povinna se do 24 hodin od vstupu na území České republiky podrobit RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci. Do doby výsledku testu (pro účely předložení testu zaměstnavateli je určující ten druhý PCR test, čili mezi 10. a 14. dnem od vstupu) jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnosti při činnosti vzdělávací instituce.

Slovy ochranného opatření: respirátor nebo obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (např. respirátor FFP2, KN 95 – bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, který brání šíření kapének.

 

Samoizolací se rozumí omezení volného pohybu (čili setrvání v místě bydliště či jiném podobném místě) na nezbytně nutné minimum s výjimkou:

 1. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče o děti;
 2. cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot (to neplatí pro osoby vracejících ze zemí extrémního rizika výskytu);
 3. akutních cest do zdravotnických zařízení,
 4. cest do zařízení sociálních služeb (to neplatí pro osoby vracejících ze zemí extrémního rizika výskytu);
 5. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí (to neplatí pro osoby vracejících ze zemí extrémního rizika výskytu);
 6. pohřbů (to neplatí pro osoby vracejících ze zemí extrémního rizika výskytu).

V případě osob, které se vrátily ze zemí extrémního rizika nákazy, je také povinností při opuštění bydliště/izolace (ve výše odůvodněných případech) nosit respirátor* po dobu 14 dní po vstupu na území České republiky.

 

Na základě výše uvedeného žádáme všechny rodiče a zákonné zástupce žáků, jejichž děti se v posledních 14 dnech před nástupem do školy (1. 9. 2021) budou vyskytovat mimo území České republiky, aby tuto skutečnost sdělili písemně na gmail zástupce ředitelky školy zastupce@mazurska.cz  s uvedením následujících informací:

 • jméno a příjmení žáka;
 • třída, kterou bude dítě navštěvovat ve školním roce 2021/22;
 • navštívená země;
 • aktuální riziko nákazy;
 • den návratu ze zahraničí.

Poté zákonný zástupce zodpovídá za dodržení opatření dle stanovené míry rizika nákazy dané země a je povinen doložit škole dokument (test, potvrzení o imunitě, certifikát o dokončeném očkování) potřebný k umožnění nástupu dítěte do školského zařízení.

 

Podmínky nástupu žáků do školy v souvislosti s návratem ze zahraničí – PDF

                                                                     Mgr. Iva Červeňanská,

                                                                     ředitelka školy

Comments are closed.

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Svídnická 599/1a
181 00, Praha 8 – Troja
ID datové schránky: e2mxdbs

IČO 60433329, DIČ CZ60433329

Sekretariát: 601 566 747