Stanovení podmínek provozu školy od 1. 9. 2021

Vážení rodiče, v tomto článku najdete důležité informace k podmínkám provozu školy od 1. 9. 2021

V souladu s platnými právními předpisy, krizovými opatřeními vlády České republiky a dokumentem Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování ze dne 17. 8. 2021 vedení školy stanovuje následující podmínky provozu školy a závazná pravidla ochrany zdraví.

I. Základní podmínky osobní přítomnosti žáků ve škole

Žáci (zákonní zástupci) jsou povinni si při vstupu do budovy a při pohybu ve společných prostorech školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů). Při příchodu a vstupu do školy žádná opatření organizačního charakteru (skupiny, harmonogram příchodů) zavedena nejsou.

Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že žák vykazující příznaky respirační infekce či jakékoli jiného onemocnění (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebude do školy vyslán. V případě, že při vstupu do budovy školy bude žák vykazovat příznaky onemocnění, nebude do školy vpuštěn a zákonný zástupce má povinnost si žáka neprodleně vyzvednout.

Po příchodu ke škole si žáky vyzvedne vyučující, odvede je do vstupním vestibulu školy, kde si žáci odloží své věci do šatní skříňky a neodkladně poté si vydezinfikuje ruce prostřednictvím nainstalovaných zásobníků. Následně odchází do určené učebny.

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy. V případě, kdy jsou usazeni v lavicích, ochranný prostředek mít nemusí.

V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.

Veškeré právní předpisy, nařízení a mimořádná opatření vlády ČR a dílčích ministerstev jsou pro všechny zúčastněné závazná. Zákonní zástupci jsou povinni sledovat aktuální situaci a případně zavedená nová opatření respektovat a jednat v jejich souladu.

 

II. Preventivní screeningové testování

Preventivní screeningové testování žáků bude realizováno neinvazivním odběrem (stěrem) z přední části dutiny nosní. Test si provede na základě pokynů pověřeného pracovníka školy žák samotný.

Test Genrui BioTech

Preventivní screeningové testování se uskuteční dne 1. září 2021 (žáci 1. – 9. ročníků). Dále bude realizováno screeningové testování ve dnech 6. září 2021 a 9. září 2021, vždy na počátku vyučování.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. V případě, že se žák nezúčastnil testování v určený den, tuto skutečnost je povinen první den jeho přítomnosti neprodleně po svém příchodu do školy nahlásit dozoru v šatnách a následně provede samotestování pod dohledem pověřené osoby.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tj.:

  1. má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných vnitřních, ale i venkovních prostorech školy (pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru),
  2. nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  3. nesmí zpívat,
  4. v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

V případě zachycení pozitivního výsledku testu u žáka, budou zákonní zástupci obratem telefonicky informováni a poučeni o dalším postupu. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je následně povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost).

Distanční způsob vzdělávání škola zajišťuje jen za podmínek stanovených v § 184a odst. 1 školského zákona.

Další podrobné informace o preventivním antigenním testování ve školách naleznete na Informačním webovém portálu MŠMT. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců ve škole jsou zveřejněny ZDE.

 

III. Nevolnost žáka v průběhu jeho pobytu ve škole

Žák má povinnost hlásit pedagogickým pracovníkům jakoukoli změnu jeho zdravotního stavu během pobytu ve škole.

V případě, že žák bude v průběhu jeho přítomnosti ve škole vykazovat některý z příznaků respiračního onemocnění, bude odveden do určené izolační místnosti. Následně je o zdravotním stavu informován zákonný zástupce, který je povinen si žáka ve škole neprodleně vyzvednout. Při vyzvednutí žáka je zákonný zástupce upozorněn na nutnost kontaktování dětského praktického lékaře a dále postupuje dle jeho instrukcí.

 

Stanovení podmínek provozu školy od 1. 9. 2021 – PDF

 

Mgr. Iva Červeňanská,

 ředitelka školy

 

Comments are closed.

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Svídnická 599/1a
181 00, Praha 8 – Troja
ID datové schránky: e2mxdbs

IČO 60433329, DIČ CZ60433329

Sekretariát: 601 566 747