Školské poradenské pracoviště

Na Základní škole Mazurská je zřízeno školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogům školy, školám nebo školským zařízením. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a dle vyhlášky č.248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakty na ŠPP:

Mgr. Irina Carulková (Výchovný poradce, dále jen VP):

Email: irina.carulkova@mazurska.cz

Mgr. Iveta Lohniská (Školní metodik prevence, dále jen ŠMP)

Email: iveta.lohniska@mazurska.cz

Mgr. Kateřina Kopečná (Školní psycholog, dále jen ŠP)

Email: psycholog@mazurska.cz

 

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj žáků,
 • naplňování vzdělávacích potřeb, rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků,
 • prevence sociálně patologických jevů,
 • řešení výukových a výchovných problémů,
 • vytváření vhodných podmínek pro integrace a inkluze žáků se zdravotním postižením a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro žáky národnostních menšin, cizinců,
 • vytváření podmínek pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
 • poskytnutí kariérového poradenství,
 • poskytnutí průběžné a dlouhodobé péče o žáky s nedostatečným prospěchem a jeho snižování.

ŠPP spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, Libčická 399, 181 00 Praha 8, tel. 286 585 181, poradna8@ppppraha7a8.cz

 

Spolupráce s PPP pro Prahu 8 je mířena k:

 • řešení výchovných a výukových problémů dětí předškolního, školního věku,
 • přípravě žáků na povinnou školní docházku,
 • vypracování odborných posudků jako podkladů pro vytváření individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro mimořádně nadané děti,
 • vypracování návrhu opatření pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků,
 • poskytování metodické podpory škole (školení pedagogů, konzultace, návštěva psychologů),
 • zajištění prevence sociálně patologických jevů prostřednictvím metodika prevence (návštěvy přednášek, promítání filmů, návštěva školy zaměstnanci obecné police, školení žáků a provedení branného dne např. 2. 11. 2014, apod.).

Spolupráce s SPC

Škola spolupracuje se SPC, které nabízí své služby dětem se zdravotním postižením a znevýhodněním, jejich rodičům a pedagogům školy. Jedná se zejména o:

 • mentální postižení,
 • tělesné postižení,
 • kombinované vady,
 • vývojové poruchy,
 • poruchy pozornosti,
 • poruchy aktivity,
 • poruchy autistického spektra,
 • poruchy vývoje řeči.

Škola usiluje o spolupráci všech osob a subjektů poradenského procesu. Vrchním orgánem poradenského pracoviště ŠPP je pedagogická rada, která se skládá ze všech pedagogů školy.  Pedagogická rada zasedá jednou za čtvrtletí, vždy před jeho koncem. Na zasedání pedagogické rady se projednává prospěch a chování všech žáků školy. Individuálně se projednávají závažné případy porušování kázně nebo školního řádu, nedostatečný nebo slabý prospěch. Pedagogická rada schvaluje:

 • udělování pochval žákům za mimořádné úspěchy ve vzdělávání nebo za aktivní přístup ke společenskému životu školy,
 • udělování trestů za porušování kázně v souladu se školním řádem.

Pedagogická rada zajišťuje informovanost všech pedagogických pracovníků o situacích vhodných zvláštního zřetele. O zasedáních pedagogické rady se pořizuje protokol, který podepisuje každý přítomný člen pedagogické rady.

Výchovný poradce (dále VP)

VP je koordinátorem a organizátorem práce ŠPP. VP úzce spolupracuje s vedením školy, ostatními členy širšího týmu ŠPP a odborem sociálně právní ochrany dětí. Do okruhu kompetenci VP v souladu s přílohou č. 3 k vyhlášce 72/2005 patří poradenská činnost zejména:

 • poskytování poradenství žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy,
 • poskytování žákům 9. tříd kariérového poradenství,
 • pomoc žákům 5., 7. a 9. tříd s výběrem střední školy a poradenství v přípravě ke zkouškám (ve škole jsou zřízené bezplatné konzultační hodiny pro žáky 5. a 9. tříd),
 • zajištění testování studijních a profesních předpokladů ve spolupráci s PPP a Úřadem práce (dále ÚP),
 • organizace vyplnění a podání přihlášek na střední školy, vedení záznamů o přihláškách a zápisových listech,
 • dlouhodobé a pravidelné sledování žáků se sníženým prospěchem a problémy v chování a pomoc jeho zlepšování ve spolupráci s třídním učitelem (dále TU) a rodinou žáka,
 • poskytování pomocí při řešení konfliktů mezi žáky ve spolupráci s TU,
 • vedení záznamů o všech mimořádných událostech ve škole spojených
 • s prospěchem a chováním žáků,
 • zprostředkování vypracování individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP) pro žáky se zvláštními potřebami a pro žáky mimořádně nadané ve spolupráci s TU a PPP,
 • ve spolupráci se školním metodikem prevence (dále ŠMP) a TU se stará o zajištění prevence sociálně patologických jevů,
 • řeší hrubé a opakované přestupky proti školnímu řádu a stará se o jejich evidenci,
 • ve spolupráci s TU poskytuje poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady dětí.

Do okruhu kompetenci VP školy patří metodická a informační činnost ve spolupráci s vedením a pedagogy školy. Jedná se o zprostředkování nových metod diagnostiky a intervence, metodická pomoc pedagogům školy v otázkách kariérového poradenství, zprostředkování veškerých informací o činnosti školy, jiných škol a poradenských zařízení v regionu, shromažďování odborných zpráv a informací. VP vede písemné záznamy o rozsahu metodické a informační činnosti, o navržených a realizovaných opatřeních.

Školní metodik prevence

ŠMP provádí poradenskou, informační, metodickou a koordinační činnost. Do okruhu poradenské činnosti ŠMP školy patří:

 • prevence sociálně-patologických jevů,
 • vyhledávání a orientační šetření dětí s rizikovým chováním, varovných signálů o možnosti rozvoje sociálně patologických jevů,
 • poskytování poradenství dětem s rizikovým chováním a jejich zákonným zástupcům,
 • ve spolupráci s TU a VP organizace a příprava podmínek pro integraci dětí se specifickými poruchami chování, poradenství a zprostředkování služeb specializovanými školskými zařízeními.

Metodická, koordinační a informační činnost ŠMP probíhá v úzké spolupráci s širším týmem ŠPP. Jedná se o:

 • tvorbu preventivního programu školy,
 • realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, násilí, závislostí, vandalizmu a ostatních sociálně patologických jevů,
 • metodické vedení pedagogů, zprostředkováni informaci a jejich vzdělávání pro práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • prevence rasizmu, xenofobie, pomoc žákům-cizincům v jejich integraci do společnosti,
 • koordinace spolupráce se státními orgány, které jsou zapojené do prevenčních programů,
 • zajištění kontaktů s odborným pracovištěm v případě výskytu sociálně patologických jevů, koordinace následné péče,
 • shromažďování záznamů o rizikách,
 • zjišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o metodách a formách primární prevence,
 • získávání a zprostředkování nové odborné informace pedagogům školy,
 • prezentace výsledků prevence,
 • vedení a aktualizování databáze orgánů, spolupracujících se školou v otázkách prevence sociálně patologických jevů,
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti ŠMP

Rozdělení kompetencí

 • Poruchy chování, neshody a pošťuchování mezi žáky, negativní osobní pocity, pocit osamělosti, problém zvládání některých předmětů – TU, ŠMP, VP, ŠP
 • Lhaní, podvody, krádeže, vzdorovitost, záškoláctví, experimentování s návykovými látkami, ubližování spolužákům, šikana a kyberšikana, ničení školního majetku a soukromého majetku- TU, VP, ŠMP, VŠ, ŠP
 • Problémy s vyučujícím, rodinou- TU, VP, ŠMP, ŠP
 • Problémy s třídním učitelem- VP, ŠP
 • Potřeba rady, neobvyklá situace- VP, ŠP

Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a

Svídnická 599/1a
181 00, Praha 8 – Troja
ID datové schránky: e2mxdbs

IČO 60433329, DIČ CZ60433329

Sekretariát: 601 566 747